Visa allt om Hambergs Schakt Onsala Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 614 3 234 3 227 3 037 2 964 2 847 2 680 2 577 1 313 1 251
Övrig omsättning 21 130 10 371 2 0 0 0 0 10
Rörelseresultat (EBIT) 539 302 273 607 140 331 239 369 72 135
Resultat efter finansnetto 456 216 193 550 102 288 175 287 36 61
Årets resultat 235 160 104 209 116 139 99 221 48 25
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 054 4 165 4 236 3 241 1 633 1 942 1 973 2 338 1 042 1 281
Omsättningstillgångar 1 185 1 093 1 062 970 961 936 686 618 335 346
Tillgångar 5 239 5 258 5 297 4 211 2 594 2 877 2 659 2 956 1 377 1 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 190 955 895 890 782 766 677 629 458 460
Obeskattade reserver 630 475 475 425 150 200 95 50 50 85
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 439 2 912 3 089 2 666 1 404 1 665 1 658 2 112 820 1 032
Kortfristiga skulder 981 916 838 229 259 246 229 165 49 51
Skulder och eget kapital 5 239 5 258 5 297 4 211 2 594 2 877 2 659 2 956 1 377 1 628
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 722 728 695 336 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 278 280 263 147 140
Utdelning till aktieägare 100 0 100 100 100 100 50 50 50 50
Omsättning 3 635 3 364 3 237 3 408 2 966 2 847 2 680 2 577 1 313 1 261
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 807 1 617 1 614 1 519 1 482 1 424 1 340 1 289 1 313 1 251
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 646 615 592 566 588 518 514 496 495 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 132 823 704 998 528 698 628 777 311 389
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,75% 0,22% 6,26% 2,46% 4,11% 6,23% 4,00% 96,27% 4,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,29% 5,74% 5,15% 14,41% 5,40% 11,51% 9,03% 12,55% 5,37% 8,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,91% 9,34% 8,46% 19,99% 4,72% 11,63% 8,96% 14,40% 5,64% 10,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,22% 76,10% 75,86% 75,11% 69,91% 74,46% 72,91% 77,07% 75,32% 79,14%
Rörelsekapital/omsättning 5,64% 5,47% 6,94% 24,40% 23,68% 24,24% 17,05% 17,58% 21,78% 23,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,09% 25,21% 23,89% 29,01% 34,66% 32,05% 28,25% 22,60% 35,94% 32,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,80% 119,32% 126,73% 423,58% 371,04% 380,49% 299,56% 374,55% 683,67% 678,43%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...