Visa allt om Dynamicweb Software CMS AB
Visa allt om Dynamicweb Software CMS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 866 1 283 1 097 1 131 959 1 174 2 568 905 1 003 474
Övrig omsättning - - - - - 300 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 280 369 293 362 346 -70 16 -970 -219 -480
Resultat efter finansnetto 280 369 293 363 344 -70 11 -970 -221 -483
Årets resultat 280 369 293 363 344 -70 11 -970 -221 -483
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 8 20 34 50 65
Omsättningstillgångar 832 1 160 1 032 1 117 1 116 735 774 471 503 382
Tillgångar 832 1 160 1 032 1 117 1 116 743 794 505 553 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 655 739 664 733 670 326 396 185 185 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 177 420 368 384 446 417 398 319 368 327
Skulder och eget kapital 832 1 160 1 032 1 117 1 116 743 794 505 553 447
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 342 684 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 98 270 338 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 199 305 106 0 0
Utdelning till aktieägare 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 866 1 283 1 097 1 131 959 1 474 2 568 905 1 003 474
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 1 174 1 284 905 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 650 653 448 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 280 369 293 362 354 -58 30 -955 -204 -475
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,50% 16,96% -3,01% 17,94% -18,31% -54,28% 183,76% -9,77% 111,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,65% 31,81% 28,39% 32,86% 31,00% -9,42% 2,02% -191,68% -39,60% -107,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,33% 28,76% 26,71% 32,45% 36,08% -5,96% 0,62% -106,96% -21,83% -101,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 28,53% 33,16% 39,10% 57,33% 79,28% 50,83% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 75,64% 57,68% 60,53% 64,81% 69,86% 27,09% 14,64% 16,80% 13,46% 11,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,73% 63,71% 64,34% 65,62% 60,04% 43,88% 49,87% 36,63% 33,45% 26,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 470,06% 276,19% 280,43% 290,89% 250,22% 176,26% 194,47% 147,65% 136,68% 116,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...