Visa allt om Magnus & Jonas fastigheter i Luleå AB
Visa allt om Magnus & Jonas fastigheter i Luleå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 1 177 5 837 5 527 5 481 6 232 5 070 3 663 3 224
Övrig omsättning - - 44 60 58 12 100 51 53 -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -19 -42 101 233 -109 80 350 48 450
Resultat efter finansnetto -30 -18 -44 99 233 -115 74 338 34 450
Årets resultat -30 -18 153 80 119 1 53 179 13 234
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 187 88 114 35 57 80 47
Omsättningstillgångar 84 144 350 989 1 587 1 233 1 847 2 335 1 300 1 660
Tillgångar 84 144 350 1 175 1 675 1 346 1 882 2 392 1 380 1 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 101 318 565 485 566 565 592 413 500
Obeskattade reserver 0 0 0 241 254 192 318 322 237 228
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 5 5 53 7 0 66 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 38 26 316 929 588 933 1 479 731 979
Skulder och eget kapital 84 144 350 1 175 1 675 1 346 1 882 2 392 1 380 1 707
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 480 520 480 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 375 979 1 119 527 709 557 811 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 170 429 512 442 573 479 541 339
Utdelning till aktieägare 0 0 200 200 0 0 0 80 0 100
Omsättning 0 0 1 221 5 897 5 585 5 493 6 332 5 121 3 716 3 224
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 2 4 4 4 5 4 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 589 1 459 1 382 1 370 1 246 1 268 611 806
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 195 327 409 364 365 402 306 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -30 -19 -42 149 258 -95 102 373 66 461
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -79,84% 5,61% 0,84% -12,05% 22,92% 38,41% 13,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -11,71% 8,85% 13,97% -8,02% 4,25% 14,63% 3,55% 26,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -3,48% 1,78% 4,23% -1,97% 1,28% 6,90% 1,34% 13,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 72,98% 43,91% 51,47% 45,54% 48,01% 43,10% 68,85% 71,03%
Rörelsekapital/omsättning - - 27,53% 11,53% 11,91% 11,77% 14,67% 16,88% 15,53% 21,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,52% 70,14% 90,86% 63,20% 40,13% 52,56% 42,47% 34,44% 42,29% 38,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 050,00% 378,95% 1 346,15% 275,95% 161,79% 207,99% 157,13% 126,30% 171,27% 167,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...