Visa allt om ROBAB AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 16 729 17 193 20 746 18 132 12 457 10 880 10 018 9 065 8 669 4 096
Övrig omsättning 68 22 100 20 74 73 97 0 0 36
Rörelseresultat (EBIT) -701 -831 438 152 296 396 0 104 668 -580
Resultat efter finansnetto -712 -854 419 154 288 384 -6 117 701 -581
Årets resultat -612 -854 441 123 144 252 45 90 322 -23
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 0 0 862 1 220 708 432 545 592 662
Omsättningstillgångar 5 095 4 604 7 991 4 678 2 903 3 032 3 316 2 673 3 331 1 637
Tillgångar 5 161 4 604 7 991 5 540 4 123 3 740 3 749 3 217 3 923 2 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 684 1 410 2 265 1 824 1 701 1 557 1 306 1 710 1 620 1 298
Obeskattade reserver 0 0 0 322 322 222 162 250 250 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 122 322 411 83 83 345 83 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 355 2 871 5 315 3 311 2 017 1 616 2 198 1 256 2 053 1 001
Skulder och eget kapital 5 161 4 604 7 991 5 540 4 123 3 740 3 749 3 217 3 923 2 299
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 086 3 763 2 921 2 727 1 561
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 273 1 486 1 145 1 008 825
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0
Omsättning 16 797 17 215 20 846 18 152 12 531 10 953 10 115 9 065 8 669 4 132
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 11 11 14 14 14 14 9 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 859 1 563 1 886 1 295 890 777 716 1 007 963 683
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 550 532 463 442 418 383 474 437 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -696 -831 438 442 489 519 52 289 856 -419
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,70% -17,13% 14,42% 45,56% 14,49% 8,60% 10,51% 4,57% 111,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,58% -18,05% 5,51% 2,87% 7,32% 10,61% 0,00% 3,67% 17,95% -25,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,19% -4,83% 2,12% 0,88% 2,42% 3,65% 0,00% 1,30% 8,12% -14,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,49% 43,61% 42,40% 53,18% 64,80% 73,01% 63,95% 59,42% 63,55% 63,26%
Rörelsekapital/omsättning 10,40% 10,08% 12,90% 7,54% 7,11% 13,01% 11,16% 15,63% 14,74% 15,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,63% 30,63% 28,34% 37,46% 47,35% 46,26% 38,21% 59,22% 45,99% 56,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,85% 92,51% 111,33% 121,66% 91,52% 169,68% 150,86% 212,82% 162,25% 163,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!