Visa allt om Tommy & Mikaels Anläggningsservice Aktiebolag
Visa allt om Tommy & Mikaels Anläggningsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 374 9 291 6 651 9 563 5 500 7 634 5 055 4 839 5 015 2 684
Övrig omsättning 89 76 71 55 6 - 34 64 - -
Rörelseresultat (EBIT) -204 1 396 215 1 562 323 487 123 -79 905 -236
Resultat efter finansnetto -264 1 354 167 1 490 205 325 76 -111 859 -287
Årets resultat 3 781 129 882 159 142 55 -1 459 -142
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 596 1 361 1 343 1 473 1 706 1 808 1 675 579 572 701
Omsättningstillgångar 3 526 3 608 2 229 2 372 712 812 1 494 977 1 642 416
Tillgångar 5 122 4 969 3 572 3 846 2 418 2 620 3 169 1 556 2 214 1 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 870 2 017 1 336 1 307 524 466 323 268 419 -40
Obeskattade reserver 717 988 638 641 284 295 164 164 275 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 252 768 882 930 1 035 1 092 1 409 281 420 759
Kortfristiga skulder 1 283 1 197 717 968 575 767 1 273 842 1 100 397
Skulder och eget kapital 5 122 4 969 3 572 3 846 2 418 2 620 3 169 1 556 2 214 1 117
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 995 828 725 603 560
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 672 1 448 1 572 1 325 1 252 947 734 643 447
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 694 638 529 453 840 631 566 498 408
Utdelning till aktieägare 300 150 100 100 100 100 0 0 150 0
Omsättning 7 463 9 367 6 722 9 618 5 506 7 634 5 089 4 903 5 015 2 684
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 6 4 4 4 2 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 475 1 858 1 330 1 594 1 375 1 909 1 264 2 420 - 1 342
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 698 513 444 372 478 818 653 1 094 - 736
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 1 577 469 1 797 549 820 221 14 988 -145
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,63% 39,69% -30,45% 73,87% -27,95% 51,02% 4,46% -3,51% 86,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,98% 28,09% 6,02% 40,64% 13,40% 18,66% 3,88% -5,01% 40,92% -21,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,77% 15,03% 3,23% 16,34% 5,89% 6,41% 2,43% -1,61% 18,07% -8,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,78% 54,67% 53,68% 53,15% 64,35% 74,76% 67,54% 69,19% 72,64% 66,99%
Rörelsekapital/omsättning 30,42% 25,95% 22,73% 14,68% 2,49% 0,59% 4,37% 2,79% 10,81% 0,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,43% 56,10% 51,33% 46,98% 30,33% 26,08% 14,01% 24,81% 27,87% -3,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 274,82% 301,42% 310,88% 245,04% 123,83% 105,87% 103,38% 108,91% 118,55% 52,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...