Visa allt om Bo Merkurius Aktiebolag
Visa allt om Bo Merkurius Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 969 957 930 910 859 813 822 818 845 877
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 229 228 218 225 400 329 108 -68 411 509
Resultat efter finansnetto 89 55 20 0 174 112 -124 -313 141 261
Årets resultat 69 44 20 0 174 112 -124 -199 75 141
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 380 6 524 6 668 6 812 6 956 7 100 7 243 6 731 6 866 7 007
Omsättningstillgångar 632 479 216 488 323 270 290 725 388 386
Tillgångar 7 012 7 003 6 884 7 300 7 279 7 370 7 534 7 455 7 254 7 393
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 500 531 488 607 607 433 322 445 644 569
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 114 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 132 6 147 6 121 6 401 6 401 6 701 6 950 6 400 6 052 6 271
Kortfristiga skulder 379 325 276 291 271 236 262 610 444 474
Skulder och eget kapital 7 012 7 003 6 884 7 300 7 279 7 370 7 534 7 455 7 254 7 393
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 200 165 156 90 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 63 52 52 28 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 100 0 0 140 0 0 0 0 0 0
Omsättning 969 957 930 910 859 813 822 820 845 877
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 - 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 969 957 930 910 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 257 219 218 136 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 373 372 362 369 544 473 245 73 552 650
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,25% 2,90% 2,20% 5,94% 5,66% -1,09% 0,49% -3,20% -3,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,27% 3,26% 3,21% 3,14% 5,52% 4,46% 1,43% -0,80% 5,83% 6,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,63% 23,82% 23,76% 25,16% 46,80% 40,47% 13,14% -7,33% 50,06% 58,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,11% 16,09% -6,45% 21,65% 6,05% 4,18% 3,41% 14,06% -6,63% -10,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,13% 7,58% 7,09% 8,32% 8,34% 5,88% 4,27% 5,97% 10,01% 8,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,75% 147,38% 78,26% 167,70% 119,19% 114,41% 110,69% 118,85% 87,39% 81,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...