Visa allt om Fatalist Holdings AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 530 071 286 882 225 038 253 269 221 869 236 530 126 940 113 927 58 293 90 497
Övrig omsättning 81 339 46 230 22 626 22 200 31 009 1 408 1 539 100 246 869
Rörelseresultat (EBIT) 132 958 30 632 4 601 -1 913 19 469 45 572 -6 537 28 197 -2 070 7 809
Resultat efter finansnetto 132 751 30 230 4 430 -2 599 18 742 42 376 -6 349 28 176 -2 245 7 850
Årets resultat 101 582 20 320 1 005 -5 102 14 252 30 539 -5 587 20 967 -1 159 4 541
Balansräkningar (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 124 38 765 19 751 8 329 8 220 3 243 4 579 2 127 3 250 1 022
Omsättningstillgångar 251 690 133 473 94 508 129 113 111 766 148 041 95 399 50 759 18 888 25 699
Tillgångar 291 814 172 238 114 260 137 442 119 987 151 284 99 978 52 886 22 138 26 721
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 869 75 977 55 552 57 074 62 845 52 966 21 729 28 685 8 274 14 070
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 72 71 0 0
Avsättningar (tkr) 8 580 1 743 433 433 2 899 2 334 331 1 849 349 2 406
Långfristiga skulder 0 0 0 5 295 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 105 364 94 517 58 274 74 639 54 243 95 984 77 847 22 281 13 515 10 245
Skulder och eget kapital 291 814 172 238 114 260 137 442 119 987 151 284 99 978 52 886 22 138 26 721
Löner & utdelning (tkr)
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 5 292 4 174 4 075 2 713 2 566 2 560 2 495 1 872 1 915 1 917
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 183 628 138 079 120 563 130 753 68 683 66 934 58 075 43 676 28 283 44 801
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 36 303 32 257 26 853 25 801 24 668 23 930 20 830 14 286 9 701 16 277
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 611 410 333 112 247 664 275 469 252 878 237 938 128 479 114 027 58 539 91 366
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 306 252 216 239 235 165 129 119 81 143
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 732 1 138 1 042 1 060 944 1 434 984 957 720 633
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 805 748 733 720 666 837 684 521 519 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 148 481 50 214 7 790 640 25 955 49 814 -4 791 29 321 -1 232 8 444
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 84,77% 27,48% -11,15% 14,15% -6,20% 86,33% 11,42% 95,44% -35,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,64% 17,81% 4,14% -1,16% 17,05% 30,29% -6,25% 53,32% -8,54% 29,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,12% 10,69% 2,10% -0,63% 9,22% 19,37% -4,92% 24,75% -3,24% 8,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 92,24% 87,07% 92,37% 86,98% 95,08% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,60% 13,58% 16,10% 21,51% 25,93% 22,01% 13,83% 25,00% 9,22% 17,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,95% 44,11% 48,62% 41,53% 52,38% 35,01% 21,73% 54,24% 37,37% 52,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 238,88% 141,22% 162,18% 172,98% 206,05% 154,24% 122,55% 227,81% 139,76% 250,84%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 12 745 2 009 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -242 869 -1 542 -791 -649 -441 -179 -157 -54 -23
Resultat efter finansnetto -441 487 -319 -424 -644 -439 -179 8 441 1 307 -18
Årets resultat 35 776 981 2 848 1 917 6 258 646 7 908 1 307 -18
Balansräkningar (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 905 1 805 1 805 1 805 1 805 1 805 1 800 1 683 1 638 1 588
Omsättningstillgångar 155 088 44 196 12 096 32 989 14 623 12 563 11 721 5 966 2 093 2 482
Tillgångar 156 993 46 001 13 901 34 794 16 428 14 368 13 521 7 649 3 731 4 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 707 1 033 1 207 2 076 2 028 6 361 984 1 739 31 3 506
Obeskattade reserver 110 96 0 0 600 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 155 176 44 872 12 694 32 718 13 801 8 007 12 536 5 910 3 700 564
Skulder och eget kapital 156 993 46 001 13 901 34 794 16 428 14 368 13 521 7 649 3 731 4 070
Löner & utdelning (tkr)
2018-04
2017-04
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 950 1 850 1 800 6 250 882 1 400 0 900
Omsättning 12 745 2 009 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -242 869 -1 542 -791 -649 -441 -179 -157 -54 -23
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,14% 2,41% 8,68% 5,97% 15,19% 44,27% 7,28% 22,73% 0,83% 86,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,94% 98,49% 95,29% 100,83% 105,96% 156,90% 93,50% 100,95% 56,57% 440,07%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...