Visa allt om Fastighets AB Yxkullen
Visa allt om Fastighets AB Yxkullen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 81 991 76 506 80 402 77 649 76 449 62 213 60 446 71 130 70 294 63 864
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 099 39 410 41 895 43 019 38 142 32 964 30 131 46 365 46 266 41 643
Resultat efter finansnetto 33 525 28 055 25 001 26 736 19 615 16 400 18 852 30 169 26 645 27 839
Årets resultat 26 154 21 883 19 487 20 854 14 157 12 287 13 890 22 227 19 165 20 044
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 518 439 531 824 537 636 553 174 562 399 573 224 533 431 522 215 522 655 495 036
Omsättningstillgångar 38 305 65 699 56 728 38 035 35 184 83 990 84 064 59 955 28 649 20 561
Tillgångar 556 744 597 523 594 364 591 209 597 583 657 214 617 495 582 170 551 304 515 597
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 1 850 3 338 9 142 14 747 590 508 1 078 1 573 652
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 270 270 270 270
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 218 384 0
Långfristiga skulder 485 000 560 000 560 000 560 000 470 299 470 299 470 299 470 299 470 299 470 299
Kortfristiga skulder 71 630 35 673 31 026 22 067 112 537 186 325 146 418 110 305 78 778 44 376
Skulder och eget kapital 556 744 597 523 594 364 591 209 597 583 657 214 617 495 582 170 551 304 515 597
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 81 991 76 506 80 402 77 649 76 449 62 213 60 446 71 130 70 294 63 864
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 62 224 55 978 59 143 60 009 55 926 44 035 40 585 55 014 53 573 48 762
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,17% -4,85% 3,55% 1,57% 22,88% 2,92% -15,02% 1,19% 10,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,92% 6,60% 7,07% 7,33% 6,48% 5,16% 4,94% 7,99% 8,47% 8,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 53,79% 51,51% 52,28% 55,80% 50,68% 54,50% 50,43% 65,38% 66,40% 67,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,79% 55,84% 55,58% 58,80% 53,42% 56,68% 53,28% 67,87% 68,74% 67,49%
Rörelsekapital/omsättning -40,64% 39,25% 31,97% 20,56% -101,18% -164,49% -103,16% -70,79% -71,31% -37,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,02% 0,31% 0,56% 1,55% 2,47% 0,09% 0,11% 0,22% 0,32% 0,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,48% 184,17% 182,84% 172,36% 31,26% 45,08% 57,41% 54,35% 36,37% 46,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...