Visa allt om Getupdated Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 503 16 133 32 731 25 635 31 250 57 579 89 716 74 740 86 943 109 597
Övrig omsättning 488 699 880 368 120 181 300 104 729 2 149
Rörelseresultat (EBIT) -347 685 -2 926 -4 022 -5 410 -7 109 33 667 2 709 7 915 -5 793
Resultat efter finansnetto -357 462 -3 618 -4 592 -6 222 -9 238 30 988 1 090 -4 489 -7 199
Årets resultat -357 62 -3 618 2 528 -22 -11 267 21 921 -371 -3 963 -7 199
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 231 546 95 237 268 250 9 649 939 1 122
Omsättningstillgångar 1 568 2 386 9 295 17 110 25 407 24 797 30 449 47 358 38 423 43 839
Tillgångar 1 591 2 617 9 841 17 205 25 644 25 066 30 699 57 007 39 362 44 961
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 856 1 214 1 151 4 770 2 242 2 263 4 931 479 3 354 544
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 334 378 335 0 0 0 0 0 48 263
Kortfristiga skulder 401 1 025 8 355 12 435 23 402 22 802 25 768 56 528 35 960 44 154
Skulder och eget kapital 1 591 2 617 9 841 17 205 25 644 25 066 30 699 57 007 39 362 44 961
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-06
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 283 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 16 535 20 252 20 278 23 742 24 108 27 800
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 6 009 6 471 5 435 7 807 8 923 11 743
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 991 16 832 33 611 26 003 31 370 57 760 90 016 74 844 87 672 111 746
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 10 31 37 47 58 53 71 0 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 503 1 613 1 056 693 665 993 1 693 1 053 - 1 661
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 577 756 532 498 479 492 449 - 599
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -139 1 001 -2 610 -3 881 -5 334 -7 047 34 004 3 223 8 469 -4 632
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -90,68% -50,71% - -17,97% -45,73% -35,82% 20,04% -14,04% -20,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,11% 26,82% -29,70% -23,37% -21,01% -28,04% 109,68% 4,75% -1,82% -12,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -20,23% 4,35% -8,93% -15,68% -17,24% -12,21% 37,53% 3,62% -0,82% -5,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,41% 87,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 77,64% 8,44% 2,87% 18,24% 6,42% 3,46% 5,22% -12,27% 2,83% -0,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,80% 46,39% 11,70% 27,72% 8,74% 9,03% 16,06% 0,84% 8,52% 1,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 391,02% 232,78% 90,75% 137,60% 108,57% 108,75% 118,17% 83,78% 106,85% 99,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2018 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...