Visa allt om Westone Entreprenad AB
Visa allt om Westone Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 708 5 968 3 285 4 210 4 313 3 599 1 675 4 306 3 664 5 595
Övrig omsättning 141 - 6 12 25 25 15 6 - -
Rörelseresultat (EBIT) 135 257 239 -18 50 323 -64 209 3 1 073
Resultat efter finansnetto 135 275 294 41 131 297 -57 225 91 2 146
Årets resultat 101 190 225 203 240 245 -30 98 65 1 615
Balansräkningar (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 31 54 92 157 109 153 140 46
Omsättningstillgångar - 4 410 4 071 3 941 3 909 3 580 3 256 3 786 3 390 4 077
Tillgångar - 4 410 4 102 3 995 4 001 3 737 3 365 3 940 3 531 4 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 2 492 2 526 2 457 2 404 2 307 2 190 2 347 2 449 2 575
Obeskattade reserver - 425 401 404 621 820 877 905 822 833
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 44 69 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 1 493 1 174 1 134 932 541 298 688 260 716
Skulder och eget kapital - 4 410 4 102 3 995 4 001 3 737 3 365 3 940 3 531 4 123
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 383 436 218 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 442 395 743 497 536 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 162 146 251 172 188 145 161 99 79
Utdelning till aktieägare 228 352 225 156 150 143 128 127 200 190
Omsättning 3 849 5 968 3 291 4 222 4 338 3 624 1 690 4 312 3 664 5 595
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 5 968 3 285 4 210 4 313 3 599 - 4 306 3 664 5 595
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 631 621 1 054 705 757 - 649 382 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 135 285 262 20 100 374 -20 248 23 1 081
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -37,87% 81,67% -21,97% -2,39% 19,84% 114,87% -61,10% 17,52% -34,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 6,24% 7,19% 1,13% 4,22% 8,99% -1,69% 5,71% 2,66% 52,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,64% 4,61% 8,98% 1,07% 3,92% 9,34% -3,40% 5,23% 2,57% 38,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,73% 77,04% 73,33% 74,06% 77,25% 79,08% 71,58% 75,62% 21,56% 31,69%
Rörelsekapital/omsättning 0,00% 48,88% 88,19% 66,67% 69,02% 84,44% 176,60% 71,95% 85,43% 60,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 64,02% 69,20% 69,39% 71,52% 77,91% 84,29% 76,50% 86,12% 77,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 295,38% 346,76% 347,53% 419,42% 661,74% 1 086,91% 550,29% 1 303,85% 569,41%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12: Balansräkning saknas
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...