Visa allt om Convexta AB
Visa allt om Convexta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 096 1 135 790 1 102 1 288 1 096 1 431 1 696 1 944 1 215
Övrig omsättning 3 128 - - - - 25 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 257 473 68 178 322 241 602 808 1 183 422
Resultat efter finansnetto 271 262 -37 236 452 316 641 776 1 183 431
Årets resultat 250 182 80 186 285 187 345 386 634 232
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 384 461 193 368 233 183 50 127 55 59
Omsättningstillgångar 2 101 2 062 2 350 2 535 2 599 2 390 2 420 2 475 1 857 746
Tillgångar 2 485 2 523 2 543 2 903 2 832 2 573 2 470 2 602 1 912 805
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 637 1 657 1 676 1 796 1 715 1 545 1 488 1 278 1 012 468
Obeskattade reserver 646 699 735 924 947 854 782 617 406 108
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 201 167 133 184 170 174 200 707 494 229
Skulder och eget kapital 2 485 2 523 2 543 2 903 2 832 2 573 2 470 2 602 1 912 805
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 432 - 0 340 328 360 171 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 444 442 0 423 461 0 0 24 10 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 166 160 157 323 318 283 288 294 214 264
Utdelning till aktieägare 250 270 200 200 105 115 130 135 120 90
Omsättning 1 099 1 263 790 1 102 1 288 1 096 1 456 1 696 1 944 1 215
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 096 1 135 790 1 102 1 288 1 096 1 431 1 696 1 944 1 215
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 576 555 540 701 730 602 626 702 411 599
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 335 520 91 186 322 241 603 814 1 187 427
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,44% 43,67% -28,31% -14,44% 17,52% -23,41% -15,62% -12,76% 60,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,91% 10,38% -1,42% 8,13% 15,96% 12,40% 25,95% 32,01% 61,92% 56,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,73% 23,08% -4,56% 21,42% 35,09% 29,11% 44,79% 49,12% 60,91% 37,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 173,36% 166,96% 280,63% 213,34% 188,59% 202,19% 155,14% 104,25% 70,11% 42,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,15% 87,29% 88,45% 85,33% 85,20% 84,51% 83,58% 66,19% 68,22% 67,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 045,27% 1 234,73% 1 766,92% 1 377,72% 1 528,82% 1 373,56% 1 210,00% 350,07% 375,91% 325,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...