Visa allt om FPG Media AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 23 383 22 511 28 983 32 053 34 656 35 603 32 367 32 049 30 553 29 240
Övrig omsättning 1 191 5 023 0 0 0 0 0 23 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -5 111 -406 57 1 214 -4 919 -4 848 -3 156 -5 304 -3 619 -5 088
Resultat efter finansnetto -5 298 -570 -212 1 120 -4 921 -4 847 -3 027 -5 316 -3 617 -5 048
Årets resultat -6 598 -570 -212 1 120 -4 921 -4 847 -3 027 -5 316 -3 617 -5 048
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 019 4 279 3 280 3 540 3 815 32 48 64 81 0
Omsättningstillgångar 14 107 21 944 15 320 15 965 25 896 20 829 20 036 18 490 15 225 16 019
Tillgångar 18 125 26 223 18 600 19 505 29 711 20 861 20 084 18 555 15 306 16 019
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 494 9 092 3 662 3 874 2 753 2 674 521 3 548 434 551
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 500 5 500 4 000 3 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 132 11 631 10 938 12 631 26 958 18 187 19 563 15 006 14 872 15 468
Skulder och eget kapital 18 125 26 223 18 600 19 505 29 711 20 861 20 084 18 555 15 306 16 019
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 7 783 7 725 7 871 7 665
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 244 3 349 3 267 3 244
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 574 27 534 28 983 32 053 34 656 35 603 32 367 32 072 30 553 29 240
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 16 17 17 17 17 17 18 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 670 1 407 1 705 1 885 2 039 2 094 1 904 1 781 1 697 1 624
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 567 659 666 680 829 687 626 630 674
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 851 -146 317 1 489 -4 903 -4 832 -3 140 -5 288 -3 618 -5 082
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,87% -22,33% -9,58% -7,51% -2,66% 10,00% 0,99% 4,90% 4,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -28,20% -1,55% 0,31% 6,22% -16,56% -23,23% -15,04% -28,57% -23,59% -31,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,86% -1,80% 0,20% 3,79% -14,19% -13,61% -9,33% -16,54% -11,82% -17,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 63,57% 66,49% 63,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,00% 45,81% 15,12% 10,40% -3,06% 7,42% 1,46% 10,87% 1,16% 1,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,76% 34,67% 19,69% 19,86% 9,27% 12,82% 2,59% 19,12% 2,84% 3,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,23% 188,67% 140,06% 126,40% 96,06% 114,53% 102,42% 123,22% 102,37% 103,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!