Visa allt om Bis In Idem Advokat AB
Visa allt om Bis In Idem Advokat AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 908 837 2 385 2 542 2 246 4 044 2 786 3 222 0 0
Övrig omsättning 127 127 60 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 710 630 2 185 2 373 2 000 3 734 1 870 2 322 -7 -8
Resultat efter finansnetto 1 727 606 2 198 2 468 2 100 3 574 1 760 2 159 881 260
Årets resultat 1 006 455 1 661 2 357 1 170 2 601 1 274 2 275 999 300
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 024 12 275 11 868 1 086 1 076 1 049 1 054 955 2 231 2 231
Omsättningstillgångar 1 959 2 359 2 429 11 662 9 857 9 756 7 675 6 879 2 069 1 429
Tillgångar 15 983 14 633 14 297 12 748 10 933 10 804 8 730 7 834 4 300 3 660
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 070 14 222 13 923 12 417 10 210 9 183 6 821 5 788 1 540 682
Obeskattade reserver 497 78 76 21 557 36 39 39 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 416 333 298 310 165 1 585 1 870 2 006 2 760 2 978
Skulder och eget kapital 15 983 14 633 14 297 12 748 10 933 10 804 8 730 7 834 4 300 3 660
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 432 419 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 148 148 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 20 22 19 50 192 192 183 0 0
Utdelning till aktieägare 165 159 156 155 150 143 239 242 147 141
Omsättning 2 035 964 2 445 2 542 2 246 4 044 2 786 3 222 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 908 837 2 385 2 542 2 246 4 044 2 786 3 222 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 20 23 41 28 103 162 789 766 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 912 824 2 332 2 445 2 072 3 806 1 930 2 382 -7 -8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 127,96% -64,91% -6,18% 13,18% -44,46% 45,15% -13,53% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,86% 4,32% 15,44% 19,41% 19,35% 34,65% 21,44% 29,67% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 90,93% 75,51% 92,58% 97,36% 94,21% 92,58% 67,19% 72,13% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning 80,87% 242,05% 89,35% 446,58% 431,52% 202,05% 208,36% 151,24% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,71% 97,61% 97,80% 97,53% 97,14% 85,24% 78,46% 74,25% 35,81% 18,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 470,91% 708,41% 815,10% 3 761,94% 5 973,94% 615,52% 410,43% 342,92% 74,96% 47,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...