Visa allt om Svensk Kylservice Göteborg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 18 537 18 339 19 569 27 110 36 976 44 845 44 485 31 913 20 150 5 256
Övrig omsättning 135 112 0 14 634 1 512 1 271 1 568 0 27
Rörelseresultat (EBIT) 964 -146 609 98 54 1 391 1 076 1 717 204 268
Resultat efter finansnetto 962 -146 -1 089 44 -54 1 304 1 064 1 682 168 257
Årets resultat 757 53 -800 5 -70 736 599 964 91 188
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 799 1 799 1 898 1 938 2 251 2 486 627 117 17
Omsättningstillgångar 3 766 3 248 3 440 4 507 7 538 11 110 5 737 3 850 2 684 1 226
Tillgångar 3 766 5 047 5 239 6 405 9 476 13 361 8 223 4 477 2 801 1 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 975 217 974 1 774 1 769 2 028 1 292 1 093 279 289
Obeskattade reserver 375 375 340 1 092 1 130 1 130 790 510 80 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 807 181 167 218 74 499 0
Kortfristiga skulder 2 416 4 455 3 925 2 733 6 396 10 035 5 924 2 800 1 943 917
Skulder och eget kapital 3 766 5 047 5 239 6 405 9 476 13 361 8 223 4 477 2 801 1 243
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 6 923 4 632 2 217 1 131
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 313 1 423 758 449
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 200 0 0
Omsättning 18 672 18 451 19 569 27 124 37 610 46 357 45 756 33 481 20 150 5 283
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 9 11 21 21 15 11 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 648 2 038 2 174 2 465 1 761 2 135 2 966 2 901 3 358 1 752
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 551 503 665 552 569 638 575 476 529
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 964 -146 655 206 162 1 595 1 261 1 849 219 287
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,08% -6,29% -27,82% -26,68% -17,55% 0,81% 39,39% 58,38% 283,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,60% -2,89% -20,23% 2,23% 0,61% 10,41% 13,18% 38,35% 7,28% 21,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,20% -0,80% -5,42% 0,53% 0,16% 3,10% 2,44% 5,38% 1,01% 5,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,02% 39,85% 36,92% 44,50% 44,39% 41,01% 35,52% 34,90% 26,60% 55,04%
Rörelsekapital/omsättning 7,28% -6,58% -2,48% 6,54% 3,09% 2,40% -0,42% 3,29% 3,68% 5,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,66% 10,10% 23,65% 41,00% 27,97% 21,78% 23,21% 33,30% 12,19% 25,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,01% 57,85% 69,81% 133,59% 95,61% 94,84% 70,88% 112,14% 104,58% 116,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!