Visa allt om Axels Nöjesfält, Mikael Andreasson AB
Visa allt om Axels Nöjesfält, Mikael Andreasson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 33 058 37 349 32 288 33 996 31 731 33 253 28 721 27 991 31 326 41 262
Övrig omsättning 6 099 5 771 1 418 1 669 6 289 2 411 2 328 3 830 82 2 095
Rörelseresultat (EBIT) -2 823 -2 661 -8 347 -4 216 -4 871 -4 571 -4 472 -697 -7 954 136
Resultat efter finansnetto -3 010 -2 716 -8 439 -4 327 -4 754 -4 754 -4 404 -721 -7 940 122
Årets resultat -5 443 -123 -106 -101 1 0 -1 -25 -19 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 385 305 226 146 74 0 0 935 1 870 2 806
Omsättningstillgångar 3 236 8 518 7 853 9 136 7 326 14 371 13 855 13 570 14 780 15 266
Tillgångar 3 621 8 824 8 079 9 282 7 401 14 371 13 855 14 505 16 650 18 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 60 183 288 390 389 389 390 415 434
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 315 250 185 120 59 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 189 8 514 7 711 8 873 6 952 13 982 13 467 14 115 16 235 17 638
Skulder och eget kapital 3 621 8 824 8 079 9 282 7 401 14 371 13 855 14 505 16 650 18 072
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 468 695 674 36 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 792 3 247 2 841 2 312 2 742 1 110 623 945 449 591
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 399 1 440 1 342 1 067 1 185 718 665 776 326 640
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 157 43 120 33 706 35 665 38 020 35 664 31 049 31 821 31 408 43 357
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 14 11 11 14 11 10 10 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 755 2 668 2 935 3 091 2 267 3 023 2 872 2 799 3 916 5 158
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 334 329 384 298 276 200 189 236 103 192
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 823 -2 636 -8 347 -4 216 -4 871 -4 571 -3 537 238 -7 019 1 071
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,49% 15,67% -5,02% 7,14% -4,58% 15,78% 2,61% -10,65% -24,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -77,96% -30,15% -103,30% -45,41% -64,19% -31,81% -31,67% -4,75% -47,45% 0,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,54% -7,12% -25,85% -12,40% -14,97% -13,75% -15,28% -2,46% -25,22% 0,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,42% 87,68% 84,59% 77,94% 72,35% 75,00% 82,57% 88,39% 81,78% 91,46%
Rörelsekapital/omsättning 0,14% 0,01% 0,44% 0,77% 1,18% 1,17% 1,35% -1,95% -4,64% -5,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,23% 0,68% 2,27% 3,10% 5,27% 2,71% 2,81% 2,69% 2,49% 2,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,47% 67,00% 79,59% 82,75% 75,17% 71,76% 64,23% 56,44% 59,49% 64,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...