Visa allt om EnterCard Group AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 155 100 3 181 735 4 003 034 3 606 161 265 333 853 656 49 556 142 743 1 003 343 1 897
Övrig omsättning 23 383 1 012 916 38 145 51 819 43 854 39 060 54 430 51 643 28 093 76 628
Rörelseresultat (EBIT) 2 088 981 1 341 237 1 255 704 1 126 003 260 153 809 020 -3 151 87 175 950 879 -1 336
Resultat efter finansnetto 690 181 1 341 237 1 255 704 1 126 003 260 153 809 020 -3 151 87 175 950 879 -1 336
Årets resultat 532 504 1 059 305 947 790 849 467 260 153 808 853 -3 151 87 175 950 879 -1 336
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 160 81 759 100 445 28 988 822 790 885 790 885 790 885 790 885 790 894 790 909
Omsättningstillgångar 37 915 479 38 795 842 35 511 131 324 549 470 768 875 812 60 108 141 461 982 548 56 617
Tillgångar 37 961 639 38 877 600 35 611 577 29 313 371 1 261 654 1 666 697 850 993 932 346 1 773 442 847 526
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 554 435 6 147 744 5 725 967 5 651 587 1 216 149 1 621 497 812 644 904 396 1 753 140 802 261
Obeskattade reserver 70 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 34 099 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 336 993 32 695 756 29 885 609 23 661 784 45 505 45 200 38 349 27 950 20 302 45 265
Skulder och eget kapital 37 961 639 38 877 600 35 611 577 29 313 371 1 261 654 1 666 697 850 993 932 346 1 773 442 847 526
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 30 588 32 062 32 636 30 549 4 593 5 013 4 214 4 075 3 310 3 722
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 279 169 307 715 277 631 249 405 2 363 12 762 18 813 18 019 20 923 21 209
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 49 260 0 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 157 527 168 577 91 229 134 062 5 041 14 689 15 518 10 425 10 176 11 264
Utdelning till aktieägare 1 000 000 6 020 985 650 000 550 000 265 650 665 501 0 88 601 0 0
Omsättning 4 178 483 4 194 651 4 041 179 3 657 980 309 187 892 716 103 986 194 386 1 031 436 78 525
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 466 466 397 420 3 18 20 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 917 6 828 10 083 8 586 88 444 47 425 2 478 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 159 1 297 1 395 1 238 11 320 3 074 2 870 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 126 921 1 387 528 1 301 965 1 164 554 260 153 809 020 -3 151 87 184 950 894 -1 255
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,59% -20,52% 11,01% 1 259,11% -68,92% 1 622,61% -65,28% -85,77% 52 791,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,50% 3,45% 3,53% 3,84% 20,62% 48,54% -0,37% 9,35% 53,62% -0,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 50,28% 42,15% 31,37% 31,22% 98,05% 94,77% -6,36% 61,07% 94,77% -70,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 158,32% 191,72% 140,53% -647,15% 160,28% 97,30% 43,91% 79,52% 95,90% 598,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,41% 15,81% 16,08% 19,28% 96,39% 97,29% 95,49% 97,00% 98,86% 94,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,99% 118,66% 118,82% 1,37% 1 034,54% 1 937,64% 156,74% 506,12% 4 839,66% 125,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!