Visa allt om Stefan Lövblom AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 168 993 1 077 571 536 510 676 488 872 985
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 195 104 493 75 14 -4 -50 -122 143 207
Resultat efter finansnetto 192 104 487 68 3 -10 -65 -143 122 232
Årets resultat 115 59 379 53 6 12 19 11 67 170
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 562 1 604 1 646 1 691 1 729
Omsättningstillgångar 470 328 353 164 151 223 184 250 374 187
Tillgångar 2 030 1 888 1 913 1 724 1 711 1 785 1 788 1 895 2 064 1 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 655 1 540 1 481 1 102 1 050 1 044 1 032 1 013 1 002 935
Obeskattade reserver 72 27 0 0 0 5 30 120 278 248
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 143 155 209 546 601 636 632 643 621 620
Kortfristiga skulder 160 166 224 75 61 101 94 120 163 113
Skulder och eget kapital 2 030 1 888 1 913 1 724 1 711 1 785 1 788 1 895 2 064 1 916
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 239 340 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 211 323 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 123 191 165 124 201
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 168 993 1 077 571 536 541 676 488 872 985
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 168 993 1 077 571 536 510 676 488 872 985
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 680 647 452 346 398 341 514 404 536 585
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 195 104 493 75 16 38 -8 -77 191 254
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,62% -7,80% 88,62% 6,53% 5,10% -24,56% 38,52% -44,04% -11,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,61% 5,51% 25,77% 4,47% 0,82% 0,11% -2,74% -6,44% 6,93% 13,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,70% 10,47% 45,78% 13,49% 2,61% 0,39% -7,25% -25,00% 16,40% 25,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,52% 98,59% 99,63% 97,55% 98,88% 97,45% 99,85% 95,90% 99,66% 99,70%
Rörelsekapital/omsättning 26,54% 16,31% 11,98% 15,59% 16,79% 23,92% 13,31% 26,64% 24,20% 7,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,29% 82,68% 77,42% 63,92% 61,37% 58,71% 59,03% 58,40% 58,47% 58,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 293,75% 197,59% 157,59% 218,67% 247,54% 220,79% 195,74% 208,33% 229,45% 165,49%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...