Visa allt om CAROVIN AB
Visa allt om CAROVIN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 60 065 51 300 43 405 41 959 83 467 53 723 46 924 35 692 32 855 25 521
Övrig omsättning 728 801 308 570 848 733 1 271 336 228 145
Rörelseresultat (EBIT) 1 565 3 051 -68 2 651 6 109 7 603 6 726 2 484 1 998 1 841
Resultat efter finansnetto 1 663 2 879 46 2 724 6 229 7 699 6 729 2 469 2 050 1 787
Årets resultat 1 823 1 577 30 1 809 3 383 4 223 3 674 1 806 1 463 944
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 10 10 10 10 10 0 125 364 614
Omsättningstillgångar 42 141 39 820 34 215 37 626 38 404 34 592 30 008 19 496 17 124 13 782
Tillgångar 42 152 39 831 34 226 37 637 38 414 34 603 30 008 19 621 17 488 14 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 529 15 707 14 130 14 100 12 291 8 908 4 685 1 011 1 054 1 100
Obeskattade reserver 6 065 6 820 6 036 6 086 5 717 4 131 2 199 493 493 493
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 557 17 304 14 060 17 451 20 406 21 564 23 123 18 117 15 941 12 802
Skulder och eget kapital 42 152 39 831 34 226 37 637 38 414 34 603 30 008 19 621 17 488 14 396
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 263 404 377 358 469 735
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 144 199 183 166 232 323
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 793 52 101 43 713 42 529 84 315 54 456 48 195 36 028 33 083 25 666
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 83 467 53 723 46 924 35 692 32 855 12 761
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 419 618 580 538 703 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 565 3 051 -68 2 651 34 608 7 603 6 851 2 723 2 247 2 086
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,09% 18,19% 3,45% -49,73% 55,37% 14,49% 31,47% 8,63% 28,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,18% 7,70% 0,13% 7,24% 16,22% 22,31% 22,44% 12,68% 11,73% 13,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,94% 5,97% 0,11% 6,49% 7,46% 14,37% 14,35% 6,97% 6,25% 7,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,74% 25,19% 23,27% 27,29% 49,89% 26,94% 24,64% 19,50% 25,13% 24,73%
Rörelsekapital/omsättning 39,26% 43,89% 46,43% 48,08% 21,56% 24,25% 14,67% 3,86% 3,60% 3,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,81% 52,79% 55,04% 50,08% 42,96% 34,54% 21,01% 7,00% 8,06% 10,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,23% 146,95% 177,65% 147,89% 136,15% 100,56% 81,32% 56,27% 51,89% 55,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...