Visa allt om Security Assistance Syd AB
Visa allt om Security Assistance Syd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 105 11 367 10 317 9 801 8 912 7 664 7 476 7 709 7 853 5 371
Övrig omsättning 55 116 93 91 94 115 85 122 60 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 142 958 1 323 541 1 125 335 597 1 490 1 002 558
Resultat efter finansnetto 1 157 1 082 1 326 579 1 213 287 598 1 492 1 056 561
Årets resultat 905 820 895 555 695 262 204 816 563 301
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 145 112 118 67 125 201 321 221 316 215
Omsättningstillgångar 10 873 10 180 9 143 8 349 7 387 6 061 6 455 6 033 4 952 2 897
Tillgångar 11 018 10 292 9 261 8 416 7 512 6 262 6 776 6 254 5 268 3 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 542 4 137 3 474 2 735 2 331 1 778 1 643 1 572 970 496
Obeskattade reserver 1 371 1 388 1 380 1 219 1 365 1 088 1 101 880 502 234
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 104 4 767 4 406 4 462 3 816 3 395 4 032 3 801 3 795 2 381
Skulder och eget kapital 11 018 10 292 9 261 8 416 7 512 6 262 6 776 6 254 5 268 3 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 916 613 1 069 971 783 1 093
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 265 255 660 660 660 600
Löner till övriga anställda - 4 827 4 322 4 591 2 917 2 516 2 023 2 239 2 278 1 443
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 770 1 592 1 619 1 507 1 283 1 155 901 1 288 858
Utdelning till aktieägare 2 000 1 500 157 156 150 143 127 133 214 89
Omsättning 13 160 11 483 10 410 9 892 9 006 7 779 7 561 7 831 7 913 5 371
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 16 15 15 12 9 9 10 10 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 771 710 688 653 743 852 831 771 785 767
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 419 398 416 445 490 472 412 439 489
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 189 995 1 377 598 1 223 456 728 1 579 1 127 650
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,29% 10,18% 5,26% 9,98% 16,28% 2,51% -3,02% -1,83% 46,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,52% 10,71% 14,50% 6,90% 16,16% 5,64% 8,94% 23,97% 20,52% 18,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,84% 9,69% 13,02% 5,93% 13,62% 4,61% 8,11% 19,44% 13,77% 10,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,51% 92,36% 98,68% 99,44% 99,63% 97,64% 97,34% 98,34% 97,62% 98,90%
Rörelsekapital/omsättning 36,39% 47,62% 45,91% 39,66% 40,07% 34,79% 32,41% 28,95% 14,73% 9,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,85% 50,72% 49,14% 43,80% 44,42% 41,20% 36,22% 35,51% 25,27% 21,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,13% 213,55% 207,51% 187,11% 193,58% 178,53% 160,09% 158,72% 130,49% 121,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...