Visa allt om Benny's Heaven & Head On Line AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 695 1 815 1 912 1 618 2 038 1 407 1 513 1 478 1 415 1 309
Övrig omsättning - 48 - - - - - 78 103 -
Rörelseresultat (EBIT) 777 822 785 503 393 17 113 259 256 476
Resultat efter finansnetto 769 814 778 495 386 12 113 263 251 471
Årets resultat 482 529 492 358 276 17 60 154 134 259
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 84 84 84 84 84 146 86 87 87
Omsättningstillgångar 2 389 1 824 1 426 1 047 1 265 895 975 1 282 1 301 1 023
Tillgångar 2 473 1 908 1 510 1 131 1 349 979 1 121 1 368 1 387 1 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 221 914 594 497 439 163 396 586 726 591
Obeskattade reserver 915 739 589 443 407 359 369 340 286 221
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 288 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 337 256 326 191 215 457 356 442 375 298
Skulder och eget kapital 2 473 1 908 1 510 1 131 1 349 979 1 121 1 368 1 387 1 110
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 569 666 720 660 500 446
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 435 32 14 15 102 222 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 - 203 251 288 245 306 288 202
Utdelning till aktieägare 176 174 210 300 300 0 250 250 293 0
Omsättning 1 695 1 863 1 912 1 618 2 038 1 407 1 513 1 556 1 518 1 309
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 695 1 815 1 912 1 618 2 038 1 407 - 1 478 1 415 1 309
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 647 660 647 662 853 976 - 1 068 1 011 663
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 777 822 785 503 393 79 134 260 257 478
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,61% -5,07% 18,17% -20,61% 44,85% -7,01% 2,37% 4,45% 8,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,42% 43,08% 51,99% 44,47% 29,21% 1,84% 10,62% 19,74% 18,46% 42,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,84% 45,29% 41,06% 31,09% 19,33% 1,28% 7,87% 18,27% 18,09% 36,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,17% 96,44% 99,32% 87,59% 97,94% 93,26% 95,60% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 121,06% 86,39% 57,53% 52,90% 51,52% 31,13% 40,91% 56,83% 65,44% 55,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,23% 78,11% 69,76% 74,50% 56,08% 45,25% 59,59% 61,15% 67,54% 67,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 708,90% 712,50% 437,42% 548,17% 588,37% 195,84% 273,88% 290,05% 346,93% 343,29%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...