Visa allt om Bergslagens Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 026 4 500 3 491 3 081 3 409 3 777 3 136 2 525 3 133 3 008
Övrig omsättning 77 41 53 124 58 0 0 28 132 269
Rörelseresultat (EBIT) 613 77 73 8 -221 246 54 -326 109 -3
Resultat efter finansnetto 600 62 56 -4 -224 239 37 -351 89 -13
Årets resultat 397 25 50 -4 -208 220 37 -249 32 -10
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 244 299 17 33 49 67 29 34 280 327
Omsättningstillgångar 1 711 1 003 1 006 853 795 1 207 786 710 750 678
Tillgångar 1 955 1 302 1 023 886 844 1 274 815 744 1 031 1 005
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 528 131 106 56 61 319 99 63 312 280
Obeskattade reserver 168 44 7 0 0 15 0 0 101 56
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 253 324 151 246 100 175 200 100 0 0
Kortfristiga skulder 1 005 803 759 584 684 765 516 582 618 668
Skulder och eget kapital 1 955 1 302 1 023 886 844 1 274 815 744 1 031 1 005
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 318 941 848 975 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 476 337 307 369 272
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 50 0 0 0 0
Omsättning 6 103 4 541 3 544 3 205 3 467 3 777 3 136 2 553 3 265 3 277
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 5 5 4 3 4 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 205 900 873 770 682 755 784 842 783 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 449 449 406 393 369 328 387 329 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 693 149 89 24 -203 262 84 -259 199 40
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,91% 28,90% 13,31% -9,62% -9,74% 20,44% 24,20% -19,41% 4,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,36% 5,91% 7,14% 0,90% -26,18% 19,31% 6,75% -43,82% 10,57% -0,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,17% 1,71% 2,09% 0,26% -6,48% 6,51% 1,75% -12,91% 3,48% -0,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,58% 67,78% 68,03% 68,68% 70,67% 72,49% 66,74% 67,68% 73,86% 63,30%
Rörelsekapital/omsättning 11,72% 4,44% 7,08% 8,73% 3,26% 11,70% 8,61% 5,07% 4,21% 0,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,71% 12,70% 10,90% 6,32% 7,23% 25,96% 12,15% 8,47% 37,48% 31,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,12% 102,74% 104,87% 111,64% 91,52% 140,92% 127,71% 100,69% 100,49% 82,63%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...