Visa allt om Sennebergs Entreprenad AB
Visa allt om Sennebergs Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 112 1 211 1 137 1 211 1 387 1 309 1 231 1 244 1 297 1 045
Övrig omsättning - - - - 4 - - - 309 -
Rörelseresultat (EBIT) -20 114 -42 -189 15 -83 -20 40 368 79
Resultat efter finansnetto -21 100 -59 -210 -17 -116 -46 196 321 47
Årets resultat -21 99 -59 -37 0 1 1 232 4 5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 8 177 429 663 912 1 162 1 435 1 795 668
Omsättningstillgångar 199 229 184 172 315 309 473 530 246 206
Tillgångar 203 237 361 601 978 1 222 1 635 1 966 2 040 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 136 157 58 117 154 194 268 342 110 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 173 191 308 355 391 74
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 88 153 356 560 967 1 194 1 422 572
Kortfristiga skulder 67 79 215 332 295 277 92 75 117 123
Skulder och eget kapital 203 237 361 601 978 1 222 1 635 1 966 2 040 874
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 309 271 280 282 218
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 380 285 316 160 341 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 184 137 154 104 161 147 139 142 120 82
Utdelning till aktieägare 35 0 0 0 0 40 75 75 0 0
Omsättning 1 112 1 211 1 137 1 211 1 391 1 309 1 231 1 244 1 606 1 045
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 556 606 1 137 1 211 1 387 1 309 1 231 1 244 1 297 1 045
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 286 213 472 266 502 460 413 427 406 309
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 283 210 65 265 167 253 316 594 258
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,18% 6,51% -6,11% -12,69% 5,96% 6,34% -1,05% -4,09% 24,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,85% 48,10% -11,63% -31,45% 1,64% -6,71% -1,10% 13,94% 18,33% 9,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,80% 9,41% -3,69% -15,61% 1,15% -6,26% -1,46% 22,03% 28,84% 7,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,13% 95,05% 99,03% 96,53% 96,25% 97,56% 98,21% 98,23% 98,07% 97,22%
Rörelsekapital/omsättning 11,87% 12,39% -2,73% -13,21% 1,44% 2,44% 30,95% 36,58% 9,95% 7,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,00% 66,24% 16,07% 19,47% 28,78% 27,40% 30,27% 30,40% 19,19% 18,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 297,01% 289,87% 85,58% 51,81% 106,78% 111,55% 514,13% 706,67% 210,26% 167,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...