Visa allt om Svenska Sailmarine AB
Visa allt om Svenska Sailmarine AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 967 2 043 2 039 2 223 3 689 5 572 4 441 5 720 22 208 26 286
Övrig omsättning 461 314 643 294 486 328 248 287 136 289
Rörelseresultat (EBIT) 219 -184 32 17 91 569 261 -530 472 1 165
Resultat efter finansnetto 324 -95 450 -59 80 565 258 -579 469 1 119
Årets resultat 325 175 115 34 55 207 0 -480 301 794
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 641 318 711 1 137 1 531 1 659 1 848 83 127 144
Omsättningstillgångar 2 719 1 640 1 434 1 809 1 787 1 367 1 058 3 511 7 696 3 386
Tillgångar 3 360 1 958 2 145 2 946 3 318 3 027 2 906 3 594 7 823 3 530
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 464 1 139 964 849 815 760 553 553 1 133 1 022
Obeskattade reserver 346 442 761 459 561 561 279 24 73 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 10 1 200 1 200 1 188 1 200 0 0 42
Kortfristiga skulder 1 550 377 411 438 742 518 874 3 017 6 617 2 386
Skulder och eget kapital 3 360 1 958 2 145 2 946 3 318 3 027 2 906 3 594 7 823 3 530
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 345 - 0 0 120 240 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 257 309 278 0 374 222 45 91 262 185
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 81 96 84 98 110 58 26 80 171 84
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 0 0 0 190 90
Omsättning 3 428 2 357 2 682 2 517 4 175 5 900 4 689 6 007 22 344 26 575
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 967 2 043 2 039 2 223 3 689 5 572 4 441 5 720 11 104 26 286
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 342 405 386 494 496 353 117 330 338 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 696 209 458 410 220 758 463 -485 517 1 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 45,23% 0,20% -8,28% -39,74% -33,79% 25,47% -22,36% -74,24% -15,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,67% -4,80% 21,35% 0,58% 2,74% 18,83% 8,98% -14,47% 6,51% 33,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,95% -4,60% 22,46% 0,76% 2,47% 10,23% 5,88% -9,09% 2,29% 4,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,44% 42,05% 48,55% 54,70% 30,85% 26,87% 27,49% 14,91% 10,18% 11,75%
Rörelsekapital/omsättning 39,40% 61,82% 50,17% 61,67% 28,33% 15,24% 4,14% 8,64% 4,86% 3,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,60% 75,78% 72,61% 40,30% 37,02% 38,77% 26,11% 15,87% 15,15% 30,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,42% 435,01% 348,91% 413,01% 240,84% 263,90% 121,05% 116,37% 116,31% 134,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...