Visa allt om Resultat Projektledning Sverige AB
Visa allt om Resultat Projektledning Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 980 11 472 11 205 9 487 8 870 20 533 4 569 3 023 4 815 2 052
Övrig omsättning - - - - 2 - 49 - - 42
Rörelseresultat (EBIT) 938 1 427 675 1 025 38 633 504 -300 126 156
Resultat efter finansnetto 924 1 414 679 1 028 27 637 505 -298 132 163
Årets resultat 560 799 604 600 9 320 519 1 56 74
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 100 105 186 221 107 9 17 45 41
Omsättningstillgångar 8 244 3 266 4 187 3 131 1 307 7 354 1 569 1 083 1 259 1 381
Tillgångar 8 644 3 366 4 292 3 317 1 528 7 460 1 578 1 101 1 304 1 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 957 1 177 978 824 524 515 696 176 175 469
Obeskattade reserver 948 785 415 496 268 268 91 301 608 567
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 739 1 404 2 899 1 997 736 6 677 791 623 520 385
Skulder och eget kapital 8 644 3 366 4 292 3 317 1 528 7 460 1 578 1 101 1 304 1 422
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 014 1 052 842 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 264 2 220 1 722 1 701 635 302 430 1 157 714
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 387 926 906 675 637 435 405 414 217
Utdelning till aktieägare 600 780 600 450 180 0 0 0 0 350
Omsättning 17 980 11 472 11 205 9 487 8 872 20 533 4 618 3 023 4 815 2 094
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 7 5 4 4 4 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 998 1 639 2 241 2 372 2 218 5 133 1 523 1 008 1 605 1 026
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 697 688 652 688 591 591 601 603 540 507
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 938 1 427 756 1 061 40 635 513 -273 133 171
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 56,73% 2,38% 18,11% 6,96% -56,80% 349,40% 51,14% -37,22% 134,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,07% 42,48% 15,94% 31,05% 2,55% 8,55% 32,07% -27,07% 10,12% 11,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,32% 12,47% 6,10% 10,86% 0,44% 3,11% 11,07% -9,86% 2,74% 7,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,59% 71,67% 48,58% 54,99% 43,22% 21,57% 61,70% 78,90% 65,19% 95,66%
Rörelsekapital/omsättning 8,37% 16,23% 11,49% 11,95% 6,44% 3,30% 17,03% 15,22% 15,35% 48,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,63% 53,16% 30,33% 36,51% 47,22% 9,55% 48,36% 36,13% 46,99% 61,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,33% 232,62% 144,43% 156,79% 177,58% 110,14% 198,36% 173,84% 242,12% 358,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...