Visa allt om Geeks AB
Visa allt om Geeks AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 20 741 17 987 13 335 19 362 12 996 11 932 8 026 5 610 5 495 4 577
Övrig omsättning 201 37 35 93 448 67 - - 65 31
Rörelseresultat (EBIT) -729 -189 413 6 537 4 846 5 497 3 060 1 571 2 062 1 458
Resultat efter finansnetto -981 -113 1 332 8 556 5 145 5 504 3 177 1 622 2 138 1 491
Årets resultat 1 139 -23 833 6 573 2 650 2 955 2 229 1 174 1 147 1 069
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 284 1 803 2 383 2 914 3 451 2 824 1 888 2 661 2 532 40
Omsättningstillgångar 15 806 16 388 15 794 17 584 11 085 8 649 4 494 2 056 1 266 2 362
Tillgångar 17 090 18 191 18 177 20 499 14 536 11 473 6 382 4 717 3 798 2 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 778 11 139 11 162 12 729 8 626 6 976 4 121 2 892 2 008 1 491
Obeskattade reserver 0 2 544 2 658 3 486 3 486 2 026 650 535 535 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 312 4 508 4 357 4 284 2 424 2 471 1 611 1 291 1 255 911
Skulder och eget kapital 17 090 18 191 18 177 20 499 14 536 11 473 6 382 4 717 3 798 2 402
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 438 440 433 356
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 5 760 5 811 3 933 2 976 1 988 1 676 1 572 1 447
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 2 224 2 516 1 538 932 725 515 460 497
Utdelning till aktieägare 2 000 500 0 2 400 0 1 000 1 000 290 90 230
Omsättning 20 942 18 024 13 370 19 455 13 444 11 999 8 026 5 610 5 560 4 608
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 19 11 9 9 7 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 943 947 1 212 2 151 1 444 1 705 1 338 935 916 763
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 570 635 785 986 614 13 586 469 429 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -147 486 752 6 879 5 099 5 497 3 138 1 642 2 102 1 478
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,31% 34,89% -31,13% 48,98% 8,92% 48,67% 43,07% 2,09% 20,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,73% -0,57% 7,33% 41,82% 35,42% 47,99% 49,84% 34,47% 56,32% 62,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,72% -0,58% 9,99% 44,27% 39,62% 46,14% 39,63% 28,98% 38,93% 32,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,60% 66,05% 85,77% 68,69% 66,64% 51,78% 35,92% 13,64% 0,20% 31,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,92% 72,14% 72,81% 75,36% 77,02% 73,82% 72,08% 69,67% 63,01% 62,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 297,55% 363,53% 362,50% 410,46% 457,30% 350,02% 278,96% 159,26% 100,88% 259,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...