Visa allt om Diem Ekonomibyrå AB
Visa allt om Diem Ekonomibyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 737 12 108 9 845 8 720 7 204 5 956 4 997 4 108 3 335 2 175
Övrig omsättning 11 17 23 12 13 24 5 4 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 282 1 550 620 567 927 747 553 314 373 135
Resultat efter finansnetto 2 280 1 551 630 586 952 768 558 318 393 148
Årets resultat 1 739 1 374 489 436 539 583 397 225 248 102
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 187 166 166 0 0 10 18 27 39 27
Omsättningstillgångar 5 604 4 369 2 916 2 685 2 658 2 003 1 622 1 085 998 620
Tillgångar 5 791 4 535 3 082 2 685 2 658 2 013 1 640 1 112 1 037 647
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 777 2 239 1 416 1 227 1 191 1 052 789 512 407 249
Obeskattade reserver 0 0 240 290 290 95 139 139 139 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 013 2 296 1 426 1 169 1 177 866 713 461 491 302
Skulder och eget kapital 5 791 4 535 3 082 2 685 2 658 2 013 1 640 1 112 1 037 647
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 1 848 1 899 1 879 1 636 1 177
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 879 4 888 4 468 3 518 1 016 553 251 106 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 172 1 817 1 697 1 366 1 161 1 003 895 700 504
Utdelning till aktieägare 1 800 600 200 300 400 400 320 120 120 90
Omsättning 13 748 12 125 9 868 8 732 7 217 5 980 5 002 4 112 3 336 2 175
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 14 12 11 9 8 6 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 859 865 820 793 800 745 833 822 834 725
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 620 606 614 584 543 617 648 648 582
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 352 1 602 662 567 935 755 562 326 383 140
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,45% 22,99% 12,90% 21,04% 20,95% 19,19% 21,64% 23,18% 53,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,41% 34,20% 20,54% 21,90% 35,85% 38,20% 34,02% 28,69% 37,99% 23,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,61% 12,81% 6,43% 6,74% 13,23% 12,91% 11,17% 7,77% 11,81% 6,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,86% 17,12% 15,13% 17,39% 20,56% 19,09% 18,19% 15,19% 15,20% 14,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,95% 49,37% 52,02% 54,12% 52,85% 55,74% 54,36% 55,26% 48,90% 49,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,99% 190,29% 204,49% 229,68% 225,83% 231,29% 227,49% 235,36% 203,26% 205,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...