Visa allt om Edvinssons IndAutoTek AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 1 457 131 16 7 7 10 404 656 897 683
Övrig omsättning 0 0 10 1 000 400 34 2 5 0 39
Rörelseresultat (EBIT) 410 73 10 854 298 -3 -10 177 -1 88
Resultat efter finansnetto 409 72 10 854 299 -3 -10 177 -1 88
Årets resultat 321 55 8 666 253 -3 -10 117 52 40
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 10 1 000 340 0 0 111 133 180
Omsättningstillgångar 713 223 827 331 194 134 192 189 117 185
Tillgångar 713 223 837 1 331 534 134 192 300 250 365
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 478 157 132 1 024 358 105 108 218 161 169
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 25 25 25 0 76
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 4 690 98 71 0 1 2 1 16
Kortfristiga skulder 231 63 15 209 105 4 58 55 88 103
Skulder och eget kapital 713 223 837 1 331 534 134 192 300 250 365
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - 226 294 282
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 86 31 194 0 56 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 15 2 20 73 170 134
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0 100 60 60
Omsättning 1 457 131 26 1 007 407 44 406 661 897 722
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - - 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 457 - - 7 7 10 404 656 449 683
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 665 - - 141 100 35 249 309 267 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 410 73 10 854 298 -3 -10 224 42 151
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1 012,21% 718,75% 128,57% 0,00% -30,00% - -38,41% -26,87% 31,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 57,50% 32,74% 1,19% 64,16% 55,81% -2,24% -5,21% 59,00% -0,40% 24,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,14% 55,73% 62,50% 12 200,00% 4 257,14% -30,00% -2,48% 26,98% -0,11% 12,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,39% 87,85% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,08% 122,14% 5 075,00% 1 742,86% 1 271,43% 1 300,00% 33,17% 20,43% 3,23% 12,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,04% 70,40% 15,77% 76,93% 67,04% 92,91% 66,41% 79,17% 64,40% 61,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 308,66% 353,97% 5 513,33% 158,37% 184,76% 3 350,00% 331,03% 343,64% 131,82% 178,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...