Visa allt om Insikten HVB AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 33 263 30 426 23 855 28 685 21 523 20 770 24 121 17 227 9 843 7 750
Övrig omsättning 141 896 170 317 311 441 328 329 112 0
Rörelseresultat (EBIT) -3 358 2 691 694 1 386 1 595 -376 1 746 -122 1 062 621
Resultat efter finansnetto -3 477 2 648 669 1 378 1 663 -348 1 766 16 1 154 669
Årets resultat -1 897 1 770 592 829 1 124 -190 923 14 663 497
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 292 7 748 5 882 5 069 9 123 8 431 8 177 7 747 1 502 1 125
Omsättningstillgångar 3 237 5 782 3 238 3 775 3 427 1 577 2 023 3 054 2 309 1 858
Tillgångar 10 529 13 530 9 120 8 844 12 550 10 008 10 200 10 801 3 811 2 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 416 5 312 3 542 2 950 2 321 1 397 1 657 781 1 007 419
Obeskattade reserver 0 1 580 1 198 1 308 1 032 832 990 413 413 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 425 932 269 473 4 786 3 811 3 823 4 880 391 400
Kortfristiga skulder 5 688 5 706 4 111 4 113 4 412 3 968 3 731 4 727 2 001 2 050
Skulder och eget kapital 10 529 13 530 9 120 8 844 12 550 10 008 10 200 10 801 3 811 2 983
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 8 150 3 872 3 089
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - - - 2 994 1 439 1 115
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0
Omsättning 33 404 31 322 24 025 29 002 21 834 21 211 24 449 17 556 9 955 7 750
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 48 36 34 32 20 23 25 25 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 693 845 702 896 1 076 903 965 689 820 775
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 515 559 513 621 726 677 621 458 448 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 943 2 986 862 1 934 2 100 128 2 247 256 1 179 693
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,32% 27,55% -16,84% 33,28% 3,63% -13,89% 40,02% 75,02% 27,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -31,87% 19,89% 7,61% 17,56% 14,14% -1,03% 18,61% 0,99% 30,78% 23,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,09% 8,84% 2,91% 5,41% 8,25% -0,50% 7,87% 0,62% 11,92% 9,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,16% 92,38% 93,11% 92,22% 91,47% 88,49% 89,34% 83,95% 81,19% 81,91%
Rörelsekapital/omsättning -7,37% 0,25% -3,66% -1,18% -4,58% -11,51% -7,08% -9,71% 3,13% -2,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,44% 48,37% 49,08% 44,89% 24,91% 20,44% 23,82% 10,21% 34,88% 17,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,91% 101,33% 78,76% 91,78% 77,67% 39,74% 54,22% 64,61% 115,39% 90,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!