Visa allt om Svenskt Butikskött AB
Visa allt om Svenskt Butikskött AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 975 367 880 883 763 274 652 811 689 444 737 380 486 602
Övrig omsättning 239 1 357 361 867 270 440 116
Rörelseresultat (EBIT) 6 426 16 533 13 599 -10 533 -10 040 5 973 18 606
Resultat efter finansnetto 4 334 15 498 10 924 -12 428 -11 034 5 065 18 287
Årets resultat 3 619 12 006 8 639 -10 183 -10 128 3 474 13 644
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 212 68 384 32 712 29 823 31 464 33 560 29 475
Omsättningstillgångar 177 206 118 315 93 373 74 547 98 922 101 312 105 328
Tillgångar 246 418 186 699 126 085 104 370 130 386 134 872 134 803
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 573 63 454 26 955 15 001 25 185 39 313 39 838
Minoritetsintressen 0 0 5 206 4 977 4 853 4 993 5 075
Avsättningar (tkr) 7 931 8 166 0 -13 2 367 3 133 2 959
Långfristiga skulder 4 880 2 966 7 585 4 455 7 661 5 986 8 311
Kortfristiga skulder 171 034 112 113 86 339 79 950 90 320 81 447 78 620
Skulder och eget kapital 246 418 186 699 126 085 104 370 130 386 134 872 134 803
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 752 1 702 1 951 1 655 1 557 3 398 2 529
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 80 270 73 592 74 410 69 142 73 308 68 238 33 742
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 30 704 33 218 29 857 31 054 29 042 29 664 14 233
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 975 606 882 240 763 635 653 678 689 714 737 820 486 718
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 180 190 184 198 217 203 119
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 419 4 636 4 148 3 297 3 177 3 632 4 089
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 619 557 568 511 486 506 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 003 24 570 20 498 -5 582 -5 140 10 806 20 918
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,73% 15,41% 16,92% -5,31% -6,50% 51,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,14% 8,89% 10,81% -10,08% -7,65% 4,49% 13,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,54% 1,88% 1,79% -1,61% -1,45% 0,82% 3,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,80% 35,63% 29,81% 33,41% 33,88% 31,27% 27,82%
Rörelsekapital/omsättning 0,63% 0,70% 0,92% -0,83% 1,25% 2,69% 5,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,39% 33,99% 21,38% 14,37% 19,32% 29,15% 29,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,75% 65,97% 70,34% 58,51% 70,99% 92,04% 107,55%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 803 100 733 248 616 339 476 039 500 638 499 523 382 875 260 009 183 743 151 222
Övrig omsättning 48 398 41 459 149 78 - - - 148
Rörelseresultat (EBIT) 5 860 14 641 11 012 -10 842 -8 868 7 079 15 556 10 124 5 484 2 806
Resultat efter finansnetto 5 077 13 822 9 073 -12 194 -9 730 6 273 15 292 10 053 5 518 2 761
Årets resultat 1 282 10 736 7 062 -1 376 -8 588 3 975 8 363 5 419 3 048 1 486
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 553 36 188 27 219 27 441 28 370 29 084 24 738 3 309 2 143 2 338
Omsättningstillgångar 130 596 101 142 74 352 57 904 71 369 72 023 60 490 41 384 28 801 21 843
Tillgångar 166 149 137 330 101 571 85 345 99 739 101 107 85 228 44 694 30 945 24 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 770 32 988 24 251 15 091 16 467 29 056 29 081 12 069 10 010 6 961
Obeskattade reserver 0 0 0 0 10 818 11 960 11 250 7 432 4 788 3 550
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 252 7 252 9 152 8 772 13 033 11 358 8 311 1 135 1 000 1 931
Kortfristiga skulder 126 127 97 090 68 167 61 482 59 421 48 733 36 586 24 058 15 147 11 739
Skulder och eget kapital 166 149 137 330 101 571 85 345 99 739 101 107 85 228 44 694 30 945 24 181
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 752 1 702 1 951 1 655 1 557 3 398 2 163 1 898 2 311 1 845
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 080 29 499 27 129 29 848 38 643 42 468 22 159 13 941 9 037 6 902
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 076 12 480 11 575 12 772 15 560 17 449 9 726 5 645 3 927 3 162
Utdelning till aktieägare 0 4 500 2 000 0 0 4 000 4 000 0 0 0
Omsättning 803 148 733 646 616 380 476 498 500 787 499 601 382 875 260 009 183 743 151 370
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 58 64 59 73 115 140 84 60 31 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 847 11 457 10 446 6 521 4 353 3 568 4 558 4 333 5 927 6 575
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 740 658 714 594 481 462 416 392 510 557
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 816 15 546 11 970 -9 585 -7 267 9 187 16 797 11 176 6 404 3 658
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,53% 18,97% 29,47% -4,91% 0,22% 30,47% 47,25% 41,51% 21,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,57% 10,71% 10,91% -12,62% -8,76% 7,13% 18,27% 22,69% 18,03% 11,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,74% 2,01% 1,80% -2,26% -1,74% 1,44% 4,07% 3,90% 3,04% 1,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,54% 24,71% 24,67% 24,89% 27,86% 29,75% 24,99% 22,89% 18,31% 15,99%
Rörelsekapital/omsättning 0,56% 0,55% 1,00% -0,75% 2,39% 4,66% 6,24% 6,66% 7,43% 6,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,92% 24,02% 23,88% 17,68% 24,50% 37,46% 43,85% 39,26% 43,49% 39,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,22% 64,08% 66,63% 55,35% 70,32% 103,84% 136,16% 145,46% 157,21% 150,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...