Visa allt om Gotlands Snus AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 59 252 53 725 44 089 36 193 32 677 25 536 23 769 25 347 19 219 11 605
Övrig omsättning 579 294 265 224 35 - - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 3 548 9 712 8 120 7 185 4 959 277 2 338 3 863 2 281 512
Resultat efter finansnetto 3 316 9 649 8 099 7 128 4 943 227 2 237 3 648 2 059 219
Årets resultat 1 018 5 192 9 892 6 148 2 456 175 1 735 -37 2 059 219
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 257 14 242 7 371 9 231 6 709 7 660 8 530 8 906 7 462 3 398
Omsättningstillgångar 22 899 37 283 24 783 22 643 21 016 14 967 14 571 13 407 12 869 5 747
Tillgångar 43 156 51 525 32 154 31 874 27 725 22 627 23 102 22 313 20 331 9 145
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 615 20 597 20 354 18 463 15 886 13 429 13 254 11 519 11 556 2 645
Obeskattade reserver 4 608 2 674 0 4 613 5 367 3 522 3 530 3 530 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 750 4 122 507 1 106 668 690 1 685 2 660 3 649 2 243
Kortfristiga skulder 13 184 24 133 11 292 7 692 5 804 4 986 4 633 4 603 5 125 4 257
Skulder och eget kapital 43 156 51 525 32 154 31 874 27 725 22 627 23 102 22 313 20 331 9 145
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 923 447
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 6 866 6 361 5 993 5 197 3 059 2 552
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 0 0 2 779 2 444 2 194 1 888 1 410 1 089
Utdelning till aktieägare 0 0 4 950 8 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 59 831 54 019 44 354 36 417 32 712 25 536 23 769 25 347 19 219 11 607
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 36 32 28 25 22 22 18 14 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 411 1 492 1 378 1 293 1 307 1 161 1 080 1 408 1 373 1 055
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 535 482 437 398 411 379 408 370 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 793 12 893 10 981 9 738 6 089 1 286 3 548 4 958 2 787 978
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,29% 21,86% 21,82% 10,76% 27,96% 7,43% -6,23% 31,89% 65,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,28% 19,07% 25,31% 22,54% 17,98% 1,41% 10,43% 17,81% 11,55% 5,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,03% 18,29% 18,46% 19,85% 15,25% 1,25% 10,14% 15,68% 12,22% 4,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,27% 81,38% 82,61% 82,89% 77,93% 74,44% 73,84% 71,17% 62,34% 63,12%
Rörelsekapital/omsättning 16,40% 24,48% 30,60% 41,31% 46,55% 39,09% 41,81% 34,73% 40,29% 12,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,41% 44,02% 63,30% 69,21% 72,40% 71,49% 69,29% 63,28% 56,84% 28,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,11% 130,37% 175,16% 241,60% 289,96% 216,39% 230,63% 217,08% 202,83% 105,80%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...