Visa allt om Mobiltelegrossisten i Avesta AB
Visa allt om Mobiltelegrossisten i Avesta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 11 412 11 292 9 116 9 902 10 492 11 617 10 488 10 342 11 719 12 344
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 690 770 511 649 831 992 427 370 532 551
Resultat efter finansnetto 692 771 526 680 878 1 018 439 406 619 643
Årets resultat 538 600 711 375 489 749 320 539 620 548
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 71 93 23 29 0 32 53 74 14
Omsättningstillgångar 6 142 6 356 6 137 6 085 5 744 4 979 4 793 4 596 4 788 4 626
Tillgångar 6 191 6 427 6 230 6 108 5 773 4 979 4 825 4 649 4 861 4 641
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 608 5 370 5 069 4 658 4 426 4 077 3 455 3 305 2 894 2 420
Obeskattade reserver 0 0 0 390 221 0 0 0 351 601
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 583 1 057 1 161 1 060 1 127 902 1 370 1 344 1 616 1 619
Skulder och eget kapital 6 191 6 427 6 230 6 108 5 773 4 979 4 825 4 649 4 861 4 641
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 357 399 420 421 415 396 354 354 354 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 223 213 181 165 136 120 0 63 163 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 220 237 234 222 196 191 84 181 202 212
Utdelning till aktieägare 440 300 300 160 143 140 127 170 128 146
Omsättning 11 412 11 292 9 116 9 902 10 492 11 617 10 488 10 342 11 719 12 344
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 706 5 646 4 558 4 951 10 492 11 617 10 488 10 342 5 860 6 172
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 401 425 417 405 746 708 662 640 381 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 712 792 521 655 832 992 448 391 553 556
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,06% 23,87% -7,94% -5,62% -9,68% 10,76% 1,41% -11,75% -5,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,18% 12,01% 8,44% 11,15% 15,23% 20,45% 9,10% 8,75% 12,75% 13,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,06% 6,84% 5,77% 6,88% 8,38% 8,76% 4,19% 3,94% 5,29% 5,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,84% 16,84% 17,87% 18,45% 18,50% 17,79% 13,65% 12,51% 13,67% 13,47%
Rörelsekapital/omsättning 48,71% 46,93% 54,59% 50,75% 44,00% 35,10% 32,64% 31,44% 27,07% 24,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,58% 83,55% 81,36% 80,97% 79,49% 81,88% 71,61% 71,09% 64,73% 61,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 754,72% 420,06% 380,96% 430,47% 387,67% 412,08% 242,99% 249,48% 246,91% 220,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...