Visa allt om Diamantborrarna AB
Visa allt om Diamantborrarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 9 955 6 735 5 935 4 683 8 161 8 316 5 630 6 089 6 860 7 733
Övrig omsättning 61 - - - 133 19 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 223 253 -258 -504 345 1 526 -547 -361 81 575
Resultat efter finansnetto 1 214 205 -283 -510 336 1 484 -634 -410 16 456
Årets resultat 713 50 -294 -43 198 924 -581 -293 1 301
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 281 201 177 218 221 239 288 353 519 666
Omsättningstillgångar 2 582 1 623 1 275 1 080 2 071 1 892 938 1 151 1 533 1 735
Tillgångar 2 864 1 824 1 452 1 298 2 292 2 131 1 226 1 504 2 052 2 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 814 101 51 345 388 190 -734 -153 140 139
Obeskattade reserver 426 134 0 0 468 405 0 0 117 125
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 163 115 151 0 137 191 420 570 789
Kortfristiga skulder 1 624 1 426 1 286 802 1 436 1 399 1 769 1 237 1 225 1 348
Skulder och eget kapital 2 864 1 824 1 452 1 298 2 292 2 131 1 226 1 504 2 052 2 401
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 324 383 174 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 632 2 164 2 055 2 535 2 354 1 704 1 643 1 860 1 645
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 980 715 754 860 844 810 796 836 791
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 016 6 735 5 935 4 683 8 294 8 335 5 630 6 089 6 860 7 733
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 7 6 6 7 7 6 6 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 962 989 781 1 166 1 188 938 1 015 980 1 289
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 529 491 483 509 477 493 493 432 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 335 298 -217 -411 395 1 575 -482 -111 374 878
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 47,81% 13,48% 26,73% -42,62% -1,86% 47,71% -7,54% -11,24% -11,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,70% 13,93% -17,70% -38,75% 15,05% 71,66% -44,54% -23,80% 4,82% 23,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,29% 3,77% -4,33% -10,74% 4,23% 18,36% -9,70% -5,88% 1,44% 7,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,72% 85,30% 83,93% 85,10% 67,10% 78,23% 85,74% 70,41% 71,59% 68,50%
Rörelsekapital/omsättning 9,62% 2,93% -0,19% 5,94% 7,78% 5,93% -14,76% -1,41% 4,49% 5,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,02% 11,27% 3,51% 26,58% 31,98% 22,92% -59,87% -10,17% 10,93% 9,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,87% 75,46% 46,73% 52,00% 125,49% 111,01% 25,78% 56,51% 74,69% 93,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...