Visa allt om Hemfosa Enköping AB
Visa allt om Hemfosa Enköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 524 5 263 5 126 5 713 4 833 5 281 5 887 6 256 6 175 6 382
Övrig omsättning - - - - - - - 3 253 - 3
Rörelseresultat (EBIT) 2 591 1 155 1 693 3 364 1 724 1 286 3 225 7 236 3 561 3 579
Resultat efter finansnetto 1 941 639 1 212 400 -1 420 -1 779 1 278 4 048 -3 122 -1 349
Årets resultat 59 89 253 1 016 -1 420 -1 779 942 2 992 -2 259 -856
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 742 10 769 10 842 11 003 12 052 12 540 12 999 13 416 14 381 14 800
Omsättningstillgångar 41 838 39 493 43 449 41 718 69 368 69 977 69 454 70 060 70 030 66 933
Tillgångar 52 580 50 262 54 291 52 721 81 420 82 517 82 453 83 475 84 411 81 734
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 770 711 5 022 4 728 1 743 1 663 1 441 1 442 1 408 446
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 46 606 46 597 0 0 75 807 75 979 76 587 76 287 77 927 77 125
Kortfristiga skulder 5 174 2 944 49 269 47 993 3 870 4 875 4 424 5 747 5 076 4 163
Skulder och eget kapital 52 580 50 262 54 291 52 721 81 420 82 517 82 453 83 475 84 411 81 734
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 4 400 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 524 5 263 5 126 5 713 4 833 5 281 5 887 9 509 6 175 6 385
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 729 1 272 1 808 3 593 1 953 1 516 3 455 7 466 3 747 3 765
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,96% 2,67% -10,27% 18,21% -8,48% -10,29% -5,90% 1,31% -3,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,93% 2,30% 3,13% 6,38% 2,12% 1,56% 5,71% 9,72% 4,37% 4,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 46,94% 21,96% 33,13% 58,90% 35,69% 24,37% 79,90% 129,67% 59,71% 56,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 663,72% 694,45% -113,54% -109,84% 1 355,22% 1 232,76% 1 104,64% 1 028,02% 1 051,89% 983,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,46% 1,41% 9,25% 8,97% 2,14% 2,02% 1,75% 1,73% 1,67% 0,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 808,62% 1 341,47% 88,19% 86,93% 1 792,45% 1 435,43% 1 569,94% 1 219,07% 1 379,63% 1 607,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...