Visa allt om Adium Omsorg Aktiebolag
Visa allt om Adium Omsorg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 87 819 80 711 67 661 58 032 35 665 25 957 24 428 12 062 5 602 1 394
Övrig omsättning 10 30 6 18 50 4 - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) 573 421 -1 011 591 -384 759 -441 528 -164 -1 001
Resultat efter finansnetto 566 415 -1 018 590 -431 627 -602 587 -337 -1 015
Årets resultat 416 309 -804 449 -370 429 -480 784 -337 -1 015
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 605 735 766 742 802 886 1 227 1 205 415 14
Omsättningstillgångar 9 103 7 820 6 503 6 838 5 194 4 016 2 070 2 512 1 494 934
Tillgångar 9 707 8 555 7 269 7 580 5 995 4 902 3 297 3 716 1 910 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 273 -143 -452 552 224 644 215 895 111 -211
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 99 448 24 158 672 533 556
Kortfristiga skulder 9 434 8 698 7 721 6 929 5 324 4 235 2 924 2 149 1 266 603
Skulder och eget kapital 9 707 8 555 7 269 7 580 5 995 4 902 3 297 3 716 1 910 948
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 026 - - - - 474 486 253 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 53 773 51 252 43 248 36 390 22 425 15 094 14 376 6 961 3 327 1 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 276 17 626 14 389 12 260 7 390 5 133 5 189 2 396 1 214 466
Utdelning till aktieägare 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 87 829 80 741 67 667 58 050 35 715 25 961 24 428 12 062 5 602 1 399
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 143 137 116 127 69 47 44 30 21 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 614 589 583 457 517 552 555 402 267 232
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 502 497 382 431 438 454 319 219 309
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 734 551 -803 798 -209 930 -274 616 -140 -1 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,81% 19,29% 16,59% 62,71% 37,40% 6,26% 102,52% 115,32% 301,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,92% 4,93% -13,77% 7,93% -4,59% 15,57% -13,04% 19,05% -8,53% -103,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,65% 0,52% -1,48% 1,04% -0,77% 2,94% -1,76% 5,87% -2,91% -70,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,85%
Rörelsekapital/omsättning -0,38% -1,09% -1,80% -0,16% -0,36% -0,84% -3,50% 3,01% 4,07% 23,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,81% -1,67% -6,22% 7,28% 3,74% 13,14% 6,52% 24,09% 5,81% -22,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,07% 86,59% 81,89% 96,95% 95,83% 93,74% 69,08% 116,89% 118,01% 154,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...