Visa allt om Ensinger Sweden AB
Visa allt om Ensinger Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Nettoomsättning 22 645 22 498 20 109 18 566 20 080 16 444 12 519 15 883 14 833 12 227
Övrig omsättning 579 526 387 634 102 636 137 - - 113
Rörelseresultat (EBIT) -1 177 175 -948 -501 189 998 -48 167 363 -9
Resultat efter finansnetto -1 171 191 -950 -484 213 1 004 -43 196 382 15
Årets resultat -1 171 -250 -950 -484 291 717 -43 196 390 7
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 131 222 410 582 635 585 508 693 572 690
Omsättningstillgångar 9 452 7 534 6 636 6 748 7 095 5 768 4 919 3 892 5 654 3 949
Tillgångar 9 583 7 756 7 046 7 330 7 729 6 353 5 427 4 585 6 226 4 639
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 279 4 058 2 058 2 108 2 592 2 301 1 584 1 627 1 431 1 041
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 304 3 698 4 988 5 222 5 137 3 862 3 843 2 958 4 795 3 598
Skulder och eget kapital 9 583 7 756 7 046 7 330 7 729 6 353 5 427 4 585 6 226 4 639
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-03
2007-03
Löner till styrelse & VD - - - 0 743 659 642 626 618 618
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 451 2 759 2 706 2 625 1 770 1 258 1 050 1 155 1 045 1 142
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 582 1 171 1 135 1 147 992 815 787 833 819 823
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 224 23 024 20 496 19 200 20 182 17 080 12 656 15 883 14 833 12 340
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 8 8 8 8 6 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 265 2 812 2 514 2 321 2 510 2 741 2 504 3 177 2 967 2 445
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 510 496 482 474 441 459 500 526 497 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 051 363 -747 -257 364 1 186 137 350 489 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,65% 11,88% 8,31% -7,54% 22,11% 31,35% -21,18% 7,08% 21,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,21% 2,50% -13,43% -6,59% 2,77% 15,82% -0,79% 4,34% 6,18% 0,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,17% 0,86% -4,70% -2,60% 1,07% 6,11% -0,34% 1,25% 2,60% 0,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,47% 29,02% 25,75% 26,16% 28,07% 27,21% 28,13% 29,52% 27,45% 27,64%
Rörelsekapital/omsättning 18,32% 17,05% 8,20% 8,22% 9,75% 11,59% 8,59% 5,88% 5,79% 2,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,65% 52,32% 29,21% 28,76% 33,54% 38,42% 29,19% 35,49% 22,98% 22,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,97% 144,24% 93,85% 102,49% 115,22% 111,32% 100,91% 85,67% 93,47% 83,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...