Visa allt om SERNEKE Group AB (publ)
Visa allt om SERNEKE Group AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5 605 000 3 978 000 3 107 000 1 746 138 1 137 262 1 059 460 893 482 536 418 367 346 198 090
Övrig omsättning 264 000 268 000 20 000 89 584 36 075 17 934 6 026 3 812 761 -772
Rörelseresultat (EBIT) 419 000 411 000 128 000 79 078 46 569 44 710 4 069 5 912 19 167 6 048
Resultat efter finansnetto 401 000 394 000 112 000 66 962 31 815 39 834 2 740 9 892 18 173 6 488
Årets resultat 323 000 394 000 137 000 54 933 40 638 37 665 673 5 979 12 386 3 593
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 682 000 1 160 000 408 000 684 702 197 227 81 544 86 052 85 439 65 635 40 645
Omsättningstillgångar 2 722 000 2 277 000 1 244 000 725 850 488 045 372 219 344 503 177 085 75 966 64 296
Tillgångar 4 404 000 3 437 000 1 652 000 1 410 552 685 272 453 762 430 555 262 524 141 601 104 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 821 000 1 469 000 453 000 322 533 231 285 108 185 50 714 35 583 29 300 13 396
Minoritetsintressen 0 0 0 89 71 152 1 684 1 098 160 0
Avsättningar (tkr) 158 000 0 0 0 0 10 029 8 913 9 235 8 722 1 184
Långfristiga skulder 822 000 764 000 398 000 203 913 55 226 132 883 106 797 49 917 30 951 33 485
Kortfristiga skulder 1 603 000 1 204 000 801 000 884 017 398 690 202 513 262 447 166 691 72 468 56 878
Skulder och eget kapital 4 404 000 3 437 000 1 652 000 1 410 552 685 272 453 762 430 555 262 524 141 601 104 941
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 9 786 7 240 1 982 6 418 6 764 5 601 2 426 1 011
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 437 000 - 268 214 167 911 131 370 114 709 88 810 64 286 47 749 31 814
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 185 000 - 117 000 75 618 50 183 44 474 34 410 25 208 18 735 13 966
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 869 000 4 246 000 3 127 000 1 835 722 1 173 337 1 077 394 899 508 540 230 368 107 197 318
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 942 779 618 449 369 331 312 224 172 120
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 950 5 107 5 028 3 889 3 082 3 201 2 864 2 395 2 136 1 651
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 660 0 639 627 511 539 437 432 414 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 439 000 443 000 142 000 89 196 55 548 53 936 13 366 11 462 22 112 8 468
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,90% 28,03% 77,94% 53,54% 7,34% 18,58% 66,56% 46,03% 85,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,92% 12,28% 7,87% 5,84% 7,31% 10,47% 2,16% 4,45% 13,61% 8,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,80% 10,61% 4,18% 4,71% 4,41% 4,48% 1,04% 2,18% 5,25% 4,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 5,46% 6,03% 5,66% 100,00% 100,00% 100,00% 19,91% 24,03% 30,04% 44,55%
Rörelsekapital/omsättning 19,96% 26,97% 14,26% -9,06% 7,86% 16,02% 9,18% 1,94% 0,95% 3,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,35% 42,74% 27,42% 22,87% 33,75% 23,84% 11,78% 13,55% 20,69% 12,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,09% 169,02% 76,28% 78,47% 121,12% 115,18% 84,14% 81,29% 101,54% 111,13%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 117 000 88 000 58 000 51 100 13 509 6 237 2 672 1 513 2 817 3 070
Övrig omsättning - - - 761 899 - - - - 65
Rörelseresultat (EBIT) -19 000 -9 000 -10 000 7 037 -2 457 -2 845 -1 932 -2 434 -905 -1 389
Resultat efter finansnetto -42 000 -18 000 -12 000 5 481 -3 764 -3 178 -2 638 -1 950 878 7 064
Årets resultat -33 000 -48 000 -26 000 -13 618 -811 -3 178 -2 638 -1 830 890 7 070
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 163 000 136 000 75 000 40 510 21 001 28 853 28 942 19 667 19 947 31 486
Omsättningstillgångar 1 313 000 1 200 000 453 000 174 448 153 361 76 727 32 170 24 879 23 242 14 818
Tillgångar 1 476 000 1 336 000 528 000 214 958 174 362 105 579 61 112 44 546 43 189 46 304
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 679 000 683 000 110 000 99 946 77 815 27 411 10 589 776 2 606 10 717
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 120 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 341 000 312 000 57 000 6 449 28 436 31 605 11 305 13 114 15 779 23 796
Kortfristiga skulder 456 000 341 000 361 000 108 563 68 111 46 563 39 218 30 656 24 684 11 659
Skulder och eget kapital 1 476 000 1 336 000 528 000 214 958 174 362 105 579 61 112 44 546 43 189 46 304
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 9 000 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 11 000 - 17 000 13 655 3 122 2 044 1 252 1 031 491 713
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 8 000 - 7 000 6 096 1 692 1 034 479 380 179 293
Utdelning till aktieägare 93 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000
Omsättning 117 000 88 000 58 000 51 861 14 408 6 237 2 672 1 513 2 817 3 135
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 42 35 30 6 5 3 3 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 786 2 095 1 657 1 703 2 252 1 247 891 504 2 817 1 535
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 667 0 686 692 807 647 605 476 677 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -17 000 -7 000 -8 000 7 795 -2 015 -2 556 -1 656 -2 154 -627 -1 111
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,95% 51,72% 13,50% 278,27% 116,59% 133,42% 76,60% -46,29% -8,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,22% -0,52% -1,70% 3,27% -0,07% -1,63% -3,16% -3,22% 3,70% 17,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,38% -7,95% -15,52% 13,77% -0,93% -27,67% -72,27% -94,71% 56,69% 270,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% -10,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,16% 100,00% 86,05% 79,97%
Rörelsekapital/omsättning 732,48% 976,14% 158,62% 128,93% 631,06% 483,63% -263,77% -381,82% -51,19% 102,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,00% 51,12% 20,83% 46,50% 44,63% 25,96% 17,33% 1,74% 6,24% 23,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 287,28% 351,03% 124,65% 157,96% 209,86% 164,78% 82,03% 81,16% 94,16% 127,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...