Visa allt om Motorbiten i Falun AB
Visa allt om Motorbiten i Falun AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 25 788 21 344 16 457 15 482 15 422 15 798 12 893 9 507 8 486 5 886
Övrig omsättning 592 552 367 329 166 156 97 11 8 6
Rörelseresultat (EBIT) 152 1 139 1 126 582 1 325 1 228 1 270 581 381 757
Resultat efter finansnetto 214 1 170 1 130 586 1 362 1 232 1 292 560 314 703
Årets resultat 85 1 024 654 420 1 145 934 949 297 220 372
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 285 34 52 59 60 97 129 82 108 117
Omsättningstillgångar 9 596 9 171 7 092 6 065 5 616 4 939 4 355 3 377 3 443 2 516
Tillgångar 10 880 9 205 7 143 6 123 5 676 5 037 4 484 3 459 3 551 2 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 198 4 857 4 483 4 089 3 669 2 824 2 440 1 491 1 194 974
Obeskattade reserver 585 485 632 344 332 530 569 569 427 427
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 745 0 0 0 0 0 0 503 843 543
Kortfristiga skulder 5 352 3 863 2 029 1 690 1 675 1 683 1 476 897 1 087 689
Skulder och eget kapital 10 880 9 205 7 143 6 123 5 676 5 037 4 484 3 459 3 551 2 633
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 334 263 219 219 166
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 239 1 521 1 302 1 294 1 050 469 271 95 11 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 840 487 428 456 371 280 191 137 111 73
Utdelning till aktieägare 0 744 650 260 0 300 550 0 0 0
Omsättning 26 380 21 896 16 824 15 811 15 588 15 954 12 990 9 518 8 494 5 892
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 5 5 5 4 3 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 224 4 269 3 291 3 096 3 856 5 266 6 447 4 754 8 486 5 886
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 399 414 355 358 356 364 371 231 343 244
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 225 1 156 1 159 620 1 362 1 269 1 318 613 402 786
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,82% 29,70% 6,30% 0,39% -2,38% 22,53% 35,62% 12,03% 44,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,21% 12,72% 15,86% 9,62% 24,15% 24,52% 28,90% 17,17% 10,93% 28,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,93% 5,49% 6,88% 3,80% 8,89% 7,82% 10,05% 6,25% 4,57% 12,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,86% 21,84% 26,12% 25,40% 27,48% 22,98% 25,32% 22,40% 22,00% 33,91%
Rörelsekapital/omsättning 16,46% 24,87% 30,77% 28,26% 25,55% 20,61% 22,33% 26,09% 27,76% 31,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,78% 56,87% 69,66% 70,92% 68,95% 63,82% 63,77% 54,95% 42,28% 48,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,30% 85,43% 170,48% 156,92% 173,19% 139,75% 161,11% 140,58% 110,49% 152,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...