Visa allt om K Kanon AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 23 429 15 686 13 419 8 459 13 517 8 900 6 487 9 542 12 378 8 524
Övrig omsättning 87 0 567 1 192 540 772 516 641 577 533
Rörelseresultat (EBIT) 3 184 343 1 389 581 2 334 1 654 -27 -103 1 162 1 578
Resultat efter finansnetto 3 186 280 1 321 510 2 235 1 507 -220 -316 941 1 398
Årets resultat 2 423 601 931 1 1 957 1 249 11 12 611 837
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 397 3 903 7 192 7 244 7 537 7 302 7 555 7 373 7 702 8 279
Omsättningstillgångar 11 902 9 317 7 017 5 835 6 049 4 274 3 021 3 899 5 254 3 786
Tillgångar 15 299 13 220 14 208 13 079 13 586 11 576 10 577 11 272 12 956 12 066
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 284 7 860 7 260 6 330 6 328 4 521 3 273 3 262 3 400 2 789
Obeskattade reserver 575 481 1 040 1 035 791 1 075 1 175 1 420 1 770 1 670
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 735 537 2 972 3 557 3 983 4 140 4 622 4 758 5 235 5 370
Kortfristiga skulder 3 706 4 342 2 936 2 157 2 483 1 840 1 507 1 832 2 552 2 237
Skulder och eget kapital 15 299 13 220 14 208 13 079 13 586 11 576 10 577 11 272 12 956 12 066
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 260 1 704 1 154 1 137 1 542 2 029
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 803 542 408 439 658 699
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 150 0 0 150 0
Omsättning 23 516 15 686 13 986 9 651 14 057 9 672 7 003 10 183 12 955 9 057
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 7 6 7 9 8 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 343 1 743 1 917 1 410 1 931 989 811 1 193 1 768 1 218
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 420 402 398 372 453 277 211 202 384 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 105 1 231 2 526 1 541 3 211 2 401 720 590 1 894 2 130
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 49,36% 16,89% 58,64% -37,42% 51,88% 37,20% -32,02% -22,91% 45,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,90% 2,59% 9,83% 4,44% 17,19% 14,33% -0,22% -0,83% 9,16% 13,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,65% 2,19% 10,41% 6,87% 17,27% 18,64% -0,35% -0,97% 9,59% 18,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,79% 54,93% 57,94% 59,81% 68,53% 80,37% 62,88% 47,56% 55,62% 85,01%
Rörelsekapital/omsättning 34,98% 31,72% 30,41% 43,48% 26,38% 27,35% 23,34% 21,66% 21,83% 18,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,15% 62,29% 56,81% 54,57% 51,12% 46,30% 39,61% 38,22% 36,31% 33,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 321,15% 214,58% 239,00% 270,51% 243,62% 232,28% 200,46% 212,83% 205,88% 169,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...