Visa allt om Vitt Grafiska Produktion AB
Visa allt om Vitt Grafiska Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 83 723 75 087 68 914 67 280 59 765 52 399 50 132 43 104 43 826 36 333
Övrig omsättning 4 734 157 1 030 2 953 2 022 77 - 1 676 405 146
Rörelseresultat (EBIT) -4 875 -1 470 2 517 3 109 2 409 -582 -44 -1 101 3 709 775
Resultat efter finansnetto -3 483 -1 916 1 010 -94 1 057 -1 331 -821 -1 736 3 380 430
Årets resultat -2 965 -786 -138 -1 354 1 038 -1 335 -87 0 1 324 69
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 589 8 301 9 801 7 031 8 741 10 852 14 560 13 872 9 473 9 279
Omsättningstillgångar 34 871 19 167 18 254 17 465 20 096 14 519 14 611 11 984 9 531 8 604
Tillgångar 88 460 27 468 28 054 24 497 28 837 25 371 29 171 25 856 19 004 17 884
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 152 3 231 4 054 2 194 3 548 3 560 3 395 3 482 3 482 2 158
Obeskattade reserver 0 518 1 649 700 0 0 0 835 2 616 1 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 865 5 104 5 594 3 609 5 571 6 181 7 533 8 675 6 658 8 569
Kortfristiga skulder 36 443 18 614 16 757 17 994 19 717 15 629 18 242 12 864 6 248 6 026
Skulder och eget kapital 88 460 27 468 28 054 24 497 28 837 25 371 29 171 25 856 19 004 17 884
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 1 053 1 113 1 130 1 128 1 065 990
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 334 17 934 18 658 17 051 13 646 12 585 10 788 9 445 8 037 6 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 8 687 7 058 6 914 6 733 5 527 5 286 4 451 4 143 3 422 3 017
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 88 457 75 244 69 944 70 233 61 787 52 476 50 132 44 780 44 231 36 479
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 66 45 45 46 38 0 30 27 25 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 269 1 669 1 531 1 463 1 573 - 1 671 1 596 1 753 1 453
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 481 558 578 534 544 - 555 555 510 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 902 453 3 808 4 419 4 170 2 279 2 789 1 732 6 194 3 294
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,50% 8,96% 2,43% 12,57% 14,06% 4,52% 16,30% -1,65% 20,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,60% -5,00% 5,62% 2,42% 5,79% -2,92% -0,02% -4,18% 19,57% 4,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,75% -1,83% 2,29% 0,88% 2,79% -1,41% -0,01% -2,51% 8,49% 2,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,62% 53,69% 61,61% 58,90% 57,57% 60,14% 61,60% 60,66% 64,14% 60,58%
Rörelsekapital/omsättning -1,88% 0,74% 2,17% -0,79% 0,63% -2,12% -7,24% -2,04% 7,49% 7,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,61% 13,23% 18,78% 11,06% 12,30% 14,03% 11,64% 15,79% 28,23% 16,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,44% 85,12% 84,99% 78,06% 86,42% 73,67% 66,97% 73,90% 118,47% 121,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...