Visa allt om Imbia Tryckeri AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 20 490 11 978 7 929 8 079 10 400 10 871 8 417 7 498 9 307 10 195
Övrig omsättning 73 482 135 79 41 0 42 0 135 15
Rörelseresultat (EBIT) 3 112 2 353 93 -308 234 1 273 694 56 194 -642
Resultat efter finansnetto 3 114 2 316 24 -501 14 849 459 -161 40 -671
Årets resultat 1 831 1 472 0 -501 -5 644 459 -161 40 -698
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 101 63 46 46 46 46 161 276 402
Omsättningstillgångar 8 570 4 997 1 932 2 739 2 512 3 069 2 010 1 370 1 831 2 065
Tillgångar 8 661 5 098 1 996 2 784 2 557 3 114 2 056 1 531 2 107 2 467
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 012 2 181 709 709 1 210 1 215 571 112 272 233
Obeskattade reserver 1 285 495 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 202 302 199 0 91 191 452 391 196
Kortfristiga skulder 4 364 2 220 985 1 877 1 347 1 808 1 294 967 1 443 2 038
Skulder och eget kapital 8 661 5 098 1 996 2 784 2 557 3 114 2 056 1 531 2 107 2 467
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 1 285
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - - 2 414 2 561 3 181 2 302
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - 0 771 654 905 1 064
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 563 12 460 8 064 8 158 10 441 10 871 8 459 7 498 9 442 10 210
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 7 0 7 7 9 9 12 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 049 1 711 - 1 154 1 486 1 208 935 625 776 1 020
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 454 - 424 520 323 360 272 343 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 121 2 362 93 -308 234 1 273 809 171 320 -506
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 71,06% 51,07% -1,86% -22,32% -4,33% 29,16% 12,26% -19,44% -8,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,04% 46,16% 4,61% -11,06% 9,15% 40,91% 33,90% 3,92% 9,25% -25,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,23% 19,64% 1,16% -3,81% 2,25% 11,72% 8,28% 0,80% 2,10% -6,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,56% 75,86% 70,27% 68,94% 62,12% 66,36% 71,17% 71,13% 71,52% 69,18%
Rörelsekapital/omsättning 20,53% 23,18% 11,94% 10,67% 11,20% 11,60% 8,51% 5,37% 4,17% 0,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,35% 50,36% 35,52% 25,47% 47,32% 39,02% 27,77% 7,32% 12,91% 9,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,10% 191,76% 114,72% 102,82% 122,87% 145,85% 129,21% 124,72% 116,01% 90,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!