Visa allt om Formpipe Software AB
Visa allt om Formpipe Software AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 390 240 378 723 349 292 342 445 294 132 201 155 112 519 112 035 127 597 99 998
Övrig omsättning 37 267 37 204 45 002 37 154 29 739 20 686 17 633 12 909 5 775 5 903
Rörelseresultat (EBIT) 37 674 29 665 19 843 33 482 27 315 28 598 20 202 10 885 26 534 26 108
Resultat efter finansnetto 32 894 27 523 13 732 24 650 18 848 16 063 20 010 11 637 26 458 24 208
Årets resultat 24 837 20 350 9 436 18 042 14 705 13 693 14 702 8 584 18 027 18 916
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 487 567 493 484 502 396 541 145 481 636 468 145 153 985 147 628 150 778 160 245
Omsättningstillgångar 188 715 155 760 115 393 117 368 110 304 106 660 46 773 38 333 40 354 46 739
Tillgångar 676 281 649 244 617 789 658 513 591 940 574 805 200 758 185 960 191 132 206 984
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 363 051 348 954 318 486 306 449 264 060 240 040 130 387 118 440 121 669 107 017
Minoritetsintressen 2 079 0 0 3 829 2 787 1 716 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 23 320 22 516 0 0 0 2 751 0
Långfristiga skulder 97 137 115 953 132 260 139 195 134 105 171 354 8 463 5 104 0 16 276
Kortfristiga skulder 214 013 184 337 167 042 185 721 168 472 161 695 61 908 62 417 66 712 83 692
Skulder och eget kapital 676 281 649 244 617 789 658 513 591 940 574 805 200 758 185 960 191 132 206 984
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 8 056 8 569 7 122 - - - - 13 321 6 610 0
Varav tantiem till styrelse & VD 410 1 199 56 - - - - - 1 798 -
Löner till övriga anställda 160 402 151 035 147 486 136 822 124 493 72 831 34 602 28 079 36 137 35 643
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 31 870 36 146 29 743 26 369 23 852 17 163 11 650 14 618 14 452 12 631
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 427 507 415 927 394 294 379 599 323 871 221 841 130 152 124 944 133 372 105 901
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 231 235 242 236 226 136 72 77 79 63
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 689 1 612 1 443 1 451 1 301 1 479 1 563 1 455 1 615 1 587
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 903 867 835 832 759 753 695 790 803 811
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 86 156 84 926 71 723 76 984 64 631 50 863 30 370 19 949 35 152 32 083
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,04% 8,43% 2,00% 16,43% 46,22% 78,77% 0,43% -12,20% 27,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,60% 4,99% 3,29% 5,10% 4,65% 5,01% 10,11% 6,35% 14,22% 12,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,71% 8,56% 5,81% 9,82% 9,36% 14,32% 18,04% 10,54% 21,30% 26,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,17% 91,38% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,48% -7,55% -14,79% -19,96% -19,78% -27,36% -13,45% -21,50% -20,66% -36,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,68% 53,75% 51,55% 46,54% 44,61% 41,76% 64,95% 63,69% 63,66% 51,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,76% 79,90% 62,59% 50,67% 49,74% 53,86% 75,55% 61,40% 60,45% 55,80%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 152 794 139 446 40 701 35 358 28 307 27 829 23 957 19 701 19 046 14 229
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 23 958 21 873 -10 622 -11 366 -10 413 -13 036 -15 383 -17 987 -18 817 -14 081
Resultat efter finansnetto 27 003 29 208 12 003 4 961 -7 540 -18 300 3 488 -632 23 119 10 772
Årets resultat 16 046 23 496 9 197 3 502 6 053 3 718 4 280 1 320 19 324 7 947
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 340 123 367 493 425 604 449 116 416 377 417 503 128 923 128 641 127 634 129 228
Omsättningstillgångar 145 347 117 661 84 699 58 041 54 252 57 308 26 345 20 339 17 319 11 973
Tillgångar 485 470 485 154 510 303 507 157 470 629 474 811 155 268 148 980 144 953 141 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 234 505 232 882 236 213 226 770 215 250 208 537 100 734 99 103 100 284 80 646
Obeskattade reserver 6 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 421 0 0
Långfristiga skulder 74 828 94 552 107 036 139 196 134 105 154 334 0 0 0 9 259
Kortfristiga skulder 169 536 157 720 167 055 141 191 121 273 111 940 54 535 49 457 44 669 51 296
Skulder och eget kapital 485 470 485 154 510 303 507 157 470 629 474 811 155 268 148 980 144 953 141 201
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 3 271 - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 41 447 43 041 21 374 17 608 16 977 15 958 13 807 13 321 13 074 10 543
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 490 19 496 10 963 10 597 9 069 7 943 6 836 6 484 6 402 5 621
Utdelning till aktieägare 25 937 15 382 5 014 0 0 0 7 340 6 247 6 123 0
Omsättning 152 794 139 446 40 701 35 358 28 307 27 829 23 957 19 701 19 046 14 229
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 75 56 34 30 30 25 25 23 19 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 037 2 490 1 197 1 179 944 1 113 958 857 1 002 837
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 885 1 165 1 050 1 137 943 1 057 904 996 1 171 1 046
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 30 204 28 171 -8 800 -9 665 -9 386 -12 065 -14 356 -16 865 -17 764 -12 992
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,57% 242,61% 15,11% 24,91% 1,72% 16,16% 21,60% 3,44% 33,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,26% 6,87% 3,34% 2,63% 0,80% -0,57% 2,50% -0,15% 16,45% 10,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,90% 23,91% 41,94% 37,76% 13,34% -9,64% 16,21% -1,13% 125,23% 106,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,29% 91,80% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,83% -28,73% -202,34% -235,17% -236,76% -196,31% -117,67% -147,80% -143,60% -276,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,37% 48,00% 46,29% 44,71% 45,74% 43,92% 64,88% 66,52% 69,18% 57,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,73% 74,60% 50,70% 41,10% 44,73% 51,18% 48,30% 41,10% 38,72% 23,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...