Visa allt om VårdKnuten AB
Visa allt om VårdKnuten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 477 2 739 3 777 3 799 4 129 4 560 4 434 4 158 4 163 3 854
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 375 517 447 1 726 1 589 1 956 1 871 1 603 2 019 912
Resultat efter finansnetto 776 944 973 2 343 2 266 2 335 1 876 1 603 1 890 729
Årets resultat 569 806 1 175 1 964 1 526 1 795 1 024 1 163 1 313 451
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 509 3 372 3 045 1 615 1 716 1 817 769 873 673 910
Omsättningstillgångar 4 518 4 898 4 898 6 118 5 070 2 981 3 554 2 292 2 116 1 528
Tillgångar 8 027 8 271 7 942 7 733 6 786 4 799 4 323 3 165 2 790 2 437
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 928 7 001 6 870 6 396 4 832 3 705 3 310 2 686 2 230 1 922
Obeskattade reserver 765 609 582 982 1 003 583 567 85 68 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 333 660 490 355 951 510 446 394 492 448
Skulder och eget kapital 8 027 8 271 7 942 7 733 6 786 4 799 4 323 3 165 2 790 2 437
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 500 400 524 352 807
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 930 914 923 827 415 393 339 330 330
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 721 1 921 682 1 276 621 656 455 533 719
Utdelning till aktieägare 602 642 675 700 400 400 1 400 400 250 250
Omsättning 2 477 2 739 3 777 3 799 4 129 4 560 4 434 4 158 4 163 3 854
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 239 1 370 1 889 1 900 2 065 2 280 2 217 2 079 2 082 1 927
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 775 831 1 428 809 1 067 803 735 671 626 929
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 464 689 583 1 827 1 690 2 055 1 975 1 625 2 105 979
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,57% -27,48% -0,58% -7,99% -9,45% 2,84% 6,64% -0,12% 8,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,69% 11,40% 12,24% 30,31% 33,41% 48,66% 43,42% 50,77% 67,81% 34,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,41% 34,43% 25,73% 61,70% 54,90% 51,21% 42,33% 38,65% 45,45% 21,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,33% 94,45% 96,64% 95,63% 97,17% 93,33% 95,58% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 168,95% 154,73% 116,71% 151,70% 99,76% 54,19% 70,09% 45,65% 39,01% 28,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,74% 90,39% 92,22% 92,62% 82,10% 86,16% 86,23% 86,85% 81,68% 80,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 356,76% 742,12% 999,59% 1 723,38% 533,12% 584,51% 796,86% 581,73% 430,08% 341,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...