Visa allt om Ingemar Backlund Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 691 2 681 2 815 3 809 3 025 2 058 3 907 6 312 4 294 4 668
Övrig omsättning 69 20 0 70 196 890 1 009 554 463 119
Rörelseresultat (EBIT) 1 163 1 074 961 829 704 132 92 492 659 1 003
Resultat efter finansnetto 781 671 564 442 283 -251 -144 325 502 804
Årets resultat 616 376 322 250 158 9 1 196 297 434
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 439 15 855 16 177 16 568 16 866 17 646 10 603 7 274 5 360 4 212
Omsättningstillgångar 618 568 679 656 250 313 614 456 1 279 1 420
Tillgångar 16 058 16 424 16 856 17 224 17 116 17 958 11 217 7 730 6 640 5 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 079 1 713 1 587 1 465 1 315 1 157 1 148 1 237 1 131 939
Obeskattade reserver 528 530 346 198 75 0 267 419 352 235
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 857 12 612 13 367 13 282 13 972 14 798 8 840 4 928 3 525 2 940
Kortfristiga skulder 1 594 1 569 1 556 2 280 1 755 2 004 962 1 146 1 632 1 518
Skulder och eget kapital 16 058 16 424 16 856 17 224 17 116 17 958 11 217 7 730 6 640 5 632
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 086 2 278 1 619 1 151
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 660 656 478 2 369
Utdelning till aktieägare 250 250 250 0 100 0 0 90 90 105
Omsättning 2 760 2 701 2 815 3 879 3 221 2 948 4 916 6 866 4 757 4 787
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 4 7 8 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 346 1 341 1 408 1 905 1 513 515 558 789 716 1 167
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 340 310 377 637 525 386 394 375 352 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 579 1 484 1 367 1 231 1 121 445 309 684 801 1 127
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,37% -4,76% -26,10% 25,92% 46,99% -47,33% -38,10% 47,00% -8,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,24% 6,54% 5,70% 4,81% 4,11% 0,74% 0,82% 6,36% 9,92% 17,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,22% 40,06% 34,14% 21,76% 23,27% 6,46% 2,35% 7,79% 15,35% 21,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,32% 92,54% 91,12% 77,37% 83,74% 82,56% 69,36% 60,58% 61,76% 70,24%
Rörelsekapital/omsättning -36,27% -37,34% -31,15% -42,64% -49,75% -82,17% -8,91% -10,93% -8,22% -2,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,51% 12,95% 11,02% 9,40% 8,02% 6,44% 12,09% 20,23% 21,17% 19,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,77% 36,20% 43,64% 28,42% 13,68% 14,77% 60,40% 37,17% 59,38% 76,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!