Visa allt om Elfadi AB
Visa allt om Elfadi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 292 1 120 1 089 1 186 1 248 1 403 2 580 3 842 4 316 4 189
Övrig omsättning - - - - 361 228 344 342 283 138
Rörelseresultat (EBIT) 226 187 -33 95 -129 -60 -451 -259 80 2
Resultat efter finansnetto 222 177 -50 82 -144 -80 -461 -270 63 -19
Årets resultat 222 177 -50 82 -144 -80 -463 -270 51 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 8 20 36 58 64
Omsättningstillgångar 551 375 351 329 342 364 386 768 972 858
Tillgångar 551 375 351 329 342 372 406 804 1 030 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 47 -130 -79 -161 -17 63 125 196 145
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 81 152 248 224 238 120 6 204 279 312
Kortfristiga skulder 201 175 233 185 266 269 337 474 556 465
Skulder och eget kapital 551 375 351 329 342 372 406 804 1 030 922
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 180 220 420 458 445 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 399 505 392 345 172 317 327 339 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 129 159 130 155 130 254 268 267 179
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 292 1 120 1 089 1 186 1 609 1 631 2 924 4 184 4 599 4 327
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 431 560 363 395 416 702 1 290 1 921 2 158 2 095
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 49 75 105 72 227 261 496 531 526 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 226 187 -33 95 -121 -53 -435 -237 102 20
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,36% 2,85% -8,18% -4,97% -11,05% -45,62% -32,85% -10,98% 3,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,02% 49,87% -9,40% 28,88% -37,72% -16,13% -111,08% -32,09% 7,86% 0,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,49% 16,70% -3,03% 8,01% -10,34% -4,28% -17,48% -6,72% 1,88% 0,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,62% 55,45% 54,18% 55,31% 47,20% 45,69% 48,60% 45,78% 47,27% 42,16%
Rörelsekapital/omsättning 27,09% 17,86% 10,84% 12,14% 6,09% 6,77% 1,90% 7,65% 9,64% 9,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,00% 12,53% -37,04% -24,01% -47,08% -4,57% 15,52% 15,55% 19,03% 15,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,58% 18,86% 10,30% 7,03% 6,39% 4,83% 6,23% 25,74% 55,76% 80,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...