Visa allt om Norden Rederi AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 23 386 26 361 22 563 23 635 23 182 21 042 20 882 17 342 18 681 18 381
Övrig omsättning 0 0 758 2 117 2 788 2 804 2 724 4 457 2 250 2 371
Rörelseresultat (EBIT) 5 439 5 799 5 468 4 788 5 673 5 162 5 931 4 672 6 355 6 475
Resultat efter finansnetto 5 005 5 085 4 568 3 582 4 295 3 254 2 868 1 354 2 747 3 027
Årets resultat 0 0 0 15 271 68 32 13 10 7
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 119 47 952 52 561 54 885 59 516 64 335 64 927 69 913 75 673 75 334
Omsättningstillgångar 9 689 7 107 7 929 11 413 8 575 4 583 6 089 8 058 7 929 8 346
Tillgångar 55 808 55 060 60 490 66 298 68 091 68 918 71 016 77 971 83 602 83 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 540 540 540 540 775 1 384 1 472 1 590 1 727 1 867
Obeskattade reserver 40 126 34 021 28 937 24 411 20 911 17 011 13 861 11 061 9 732 7 018
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 750 13 750 25 000 34 539 39 654 43 837 48 903 63 415 68 492 73 251
Kortfristiga skulder 6 392 6 748 6 013 6 807 6 751 6 686 6 780 1 905 3 651 1 543
Skulder och eget kapital 55 808 55 060 60 490 66 298 68 091 68 918 71 016 77 971 83 602 83 680
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - - 6 111 5 711 5 036 4 368 4 496
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - - - 3 005 2 746 2 119 1 838 1 836
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 250 880 156 150 150 150
Omsättning 23 386 26 361 23 321 25 752 25 970 23 846 23 606 21 799 20 931 20 752
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 5 12 14 14 14 14 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 4 513 1 970 1 656 1 503 1 492 1 239 1 698 1 671
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 600 664 731 673 614 520 585 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 913 9 273 8 989 8 341 9 198 8 685 9 410 8 153 9 840 9 843
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,29% 16,83% -4,54% 1,95% 10,17% 0,77% 20,41% -7,17% 1,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,75% 10,53% 9,27% 7,23% 8,34% 7,56% 8,36% 6,01% 7,61% 8,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,26% 22,00% 24,85% 20,28% 24,51% 24,77% 28,42% 27,00% 34,07% 36,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 35,18% 52,58% 71,61% 78,09% 77,86% 77,80% 69,98% 79,34% 79,73%
Rörelsekapital/omsättning 14,10% 1,36% 8,49% 19,49% 7,87% -9,99% -3,31% 35,48% 22,90% 37,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,05% 49,18% 38,21% 29,53% 25,09% 21,26% 17,30% 13,10% 10,65% 8,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,58% 105,32% 131,86% 167,67% 127,02% 68,55% 89,81% 422,99% 217,17% 540,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!