Visa allt om The Local Europe AB
Visa allt om The Local Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 072 14 123 12 329 8 412 6 391 6 878 4 346 3 261 2 301 1 135
Övrig omsättning - - - - - 233 - 808 - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 972 -3 687 -6 384 -10 448 -7 718 -5 734 -5 566 -3 280 -4 900 -483
Resultat efter finansnetto -3 109 -3 689 -6 384 -10 434 -7 711 -5 726 -5 717 -3 261 -4 826 -457
Årets resultat -3 109 -3 689 -6 384 -10 434 -7 711 -5 726 -5 717 -3 261 -4 826 -457
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 300 2 995 1 252 1 022 924 1 019 1 031 1 218 366 42
Omsättningstillgångar 4 514 7 086 6 836 5 241 10 591 6 268 4 231 4 428 8 467 4 164
Tillgångar 8 814 10 081 8 088 6 263 11 516 7 287 5 261 5 646 8 834 4 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 127 5 384 6 073 4 619 10 222 5 309 -1 115 4 602 6 823 3 649
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 781 1 520 0 0 0 500 4 100 500 0 0
Kortfristiga skulder 2 907 3 176 2 014 1 644 1 295 1 478 2 277 544 2 010 556
Skulder och eget kapital 8 814 10 081 8 088 6 263 11 516 7 287 5 261 5 646 8 834 4 206
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 488 418 360 365 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 412 7 403 8 582 7 351 6 314 4 351 2 729 2 342 605
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 909 3 197 3 081 2 236 2 016 1 366 831 732 174
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 072 14 123 12 329 8 412 6 391 7 111 4 346 4 069 2 301 1 135
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 17 13 19 16 16 10 8 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 005 831 948 443 399 430 435 408 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 709 634 819 622 604 558 622 493 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 294 -3 393 -6 135 -10 021 -7 403 -5 477 -5 318 -3 026 -4 864 -470
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,72% 14,55% 46,56% 31,62% -7,08% 58,26% 33,27% 41,72% 102,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -33,72% -36,57% -78,87% -166,50% -66,82% -78,15% -105,76% -57,76% -54,61% -10,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -19,72% -26,11% -51,74% -123,97% -120,40% -82,80% -128,03% -100,00% -209,65% -40,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 94,89% 92,78% 97,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,66% 27,69% 39,11% 42,76% 145,45% 69,64% 44,96% 119,10% 280,62% 317,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,82% 53,41% 75,09% 73,75% 88,76% 72,86% -21,19% 81,51% 77,24% 86,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,28% 223,11% 339,42% 318,80% 817,84% 424,09% 185,81% 813,97% 421,24% 748,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...