Visa allt om Irma Elvin AB
Visa allt om Irma Elvin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 630 888 847 941 860 849 897 999 918 1 001
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 80 360 318 375 271 161 103 200 155 283
Resultat efter finansnetto 80 362 322 381 282 172 105 203 176 299
Årets resultat 86 210 185 221 155 126 75 152 126 209
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 952 765 561 357 153 4 5 12 31 43
Omsättningstillgångar 789 1 148 1 164 1 167 1 119 1 202 1 099 1 229 1 146 1 138
Tillgångar 1 741 1 913 1 725 1 524 1 272 1 205 1 104 1 241 1 176 1 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 072 1 135 1 075 890 819 808 810 882 850 816
Obeskattade reserver 308 340 248 166 70 0 0 0 8 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 135 143 11 34 31 27
Kortfristiga skulder 362 438 402 468 248 255 284 325 287 327
Skulder och eget kapital 1 741 1 913 1 725 1 524 1 272 1 205 1 104 1 241 1 176 1 181
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 385 340 342 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 268 267 261 287 408 7 7 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 104 101 105 109 108 131 168 170 156
Utdelning till aktieägare 353 150 150 0 150 143 128 147 120 92
Omsättning 630 888 847 941 860 849 897 999 918 1 001
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 630 888 847 941 860 849 897 999 918 1 001
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 383 371 368 406 525 601 583 586 534
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 80 360 318 375 275 163 110 218 167 291
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,05% 4,84% -9,99% 9,42% 1,30% -5,35% -10,21% 8,82% -8,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,60% 18,87% 18,67% 25,00% 22,17% 14,36% 9,60% 16,44% 15,05% 25,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,70% 40,65% 38,02% 40,49% 32,79% 20,38% 11,82% 20,42% 19,28% 29,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 67,78% 79,95% 89,96% 74,28% 101,28% 111,54% 90,86% 90,49% 93,57% 81,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,37% 73,19% 73,53% 66,90% 68,44% 67,05% 73,37% 71,07% 72,77% 69,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 217,96% 262,10% 289,55% 249,36% 451,21% 471,37% 386,97% 378,15% 399,30% 348,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...