Visa allt om SEKAB BioFuel Industries AB
Visa allt om SEKAB BioFuel Industries AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 197 25 913 41 092 36 058
Övrig omsättning - - - - - 391 983 1 - 21
Rörelseresultat (EBIT) -141 -41 -94 -161 -54 -310 978 -6 998 2 913 -8 659
Resultat efter finansnetto -222 859 -2 873 -3 339 2 778 -10 519 -5 963 -3 253 -9 548 -24 543 -32 623
Årets resultat -222 859 -2 873 -27 296 -12 722 -10 519 -26 963 -25 019 -30 225 -28 562 -30 337
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 910 220 1 154 991 1 179 977 892 169 903 918 635 158 635 585 482 430 489 238 473 748
Omsättningstillgångar 84 181 225 163 155 374 192 710 210 056 290 712 150 542 13 772
Tillgångar 910 303 1 155 172 1 405 140 892 324 904 292 827 868 845 641 773 142 639 780 487 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 317 427 176 430 049 457 345 470 067 480 586 498 405 211 074 241 299 69 861
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 683 920 705 920 727 920 428 920 434 185 346 185 346 185 555 845 385 652 397 352
Kortfristiga skulder 22 067 22 076 247 171 6 059 40 1 097 1 051 6 223 12 829 20 307
Skulder och eget kapital 910 303 1 155 172 1 405 140 892 324 904 292 827 868 845 641 773 142 639 780 487 520
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 62 409 730 672
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 263 567 5 977 10 000 8 272
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 100 453 3 732 5 604 4 678
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 391 1 180 25 914 41 092 36 079
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 1 3 12 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 66 2 159 2 055 2 003
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 366 - 901 850 832
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -141 -41 -94 -161 -54 -310 978 -6 708 3 382 -8 570
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - -100,00% -99,24% -36,94% 13,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - 1,27% 0,47% 1,77% -2,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - 5 450,76% 13,94% 27,53% -29,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - 106 093,91% 1 097,86% 335,13% -18,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,44% 36,98% 30,61% 51,25% 51,98% 58,05% 58,94% 27,30% 37,72% 14,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,38% 0,82% 91,10% 2,56% 935,00% 17 567,00% 19 986,30% 4 671,57% 1 173,45% 67,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...