Visa allt om Love No Limit i Stockholm AB
Visa allt om Love No Limit i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 773 5 369 3 557 3 515 2 305 3 597 6 346 5 070 1 097 275
Övrig omsättning - - - - 6 391 - 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 931 578 160 784 211 584 297 550 358 -142
Resultat efter finansnetto 3 937 640 169 798 235 583 296 550 360 -143
Årets resultat 2 289 495 128 620 126 426 212 403 295 -140
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 504 696 490 682 462 468 473 6 15 24
Omsättningstillgångar 9 349 1 830 1 180 1 217 753 981 1 577 2 498 767 282
Tillgångar 9 853 2 526 1 670 1 899 1 216 1 449 2 050 2 504 781 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 534 1 564 1 304 1 409 939 978 732 720 517 222
Obeskattade reserver 1 054 61 61 63 63 2 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 265 900 304 428 214 469 1 318 1 784 264 85
Skulder och eget kapital 9 853 2 526 1 670 1 899 1 216 1 449 2 050 2 504 781 307
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 384 387 295 148
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 640 406 462 428 381 136 59 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 392 321 344 310 243 242 243 96 44
Utdelning till aktieägare 485 320 235 240 150 165 180 200 200 0
Omsättning 11 773 5 369 3 557 3 515 2 311 3 988 6 346 5 074 1 097 275
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 887 5 369 3 557 3 515 2 305 3 597 6 346 5 070 1 097 275
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 761 1 055 740 833 739 633 828 794 411 238
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 931 580 165 789 216 589 306 558 368 -132
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 119,28% 50,94% 1,19% 52,49% -35,92% -43,32% 25,17% 362,17% 298,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,96% 25,34% 10,18% 42,02% 19,41% 40,30% 14,49% 21,96% 46,09% -46,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,44% 11,92% 4,78% 22,70% 10,24% 16,24% 4,68% 10,85% 32,82% -51,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,85% 100,00% 32,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,69% 17,32% 24,63% 22,45% 23,38% 14,23% 4,08% 14,08% 45,85% 71,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,21% 63,80% 80,93% 76,78% 81,04% 67,60% 35,71% 28,75% 66,20% 72,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,57% 203,33% 388,16% 284,35% 351,87% 208,96% 119,65% 140,02% 290,53% 331,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...