Visa allt om LensOn AB
Visa allt om LensOn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 137 845 200 756 172 014 140 854 155 735 104 638 91 548 71 623 47 536 27 472
Övrig omsättning 5 32 26 5 3 416 363 29 347 - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 410 -7 420 -3 820 -781 6 881 4 510 3 465 6 194 2 741 266
Resultat efter finansnetto -7 988 -7 057 -4 441 -660 15 984 4 702 5 125 6 310 2 890 364
Årets resultat -8 941 -4 224 -772 -660 12 567 2 695 3 466 3 522 2 859 364
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 652 3 908 2 503 1 829 1 360 3 381 3 417 3 275 1 276 1 891
Omsättningstillgångar 29 033 43 529 59 628 39 372 40 934 29 338 27 411 19 001 13 052 7 345
Tillgångar 31 685 47 437 62 131 41 201 42 294 32 719 30 828 22 276 14 328 9 237
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 716 11 657 15 881 16 653 17 313 17 001 16 065 12 599 9 078 6 219
Obeskattade reserver 0 0 1 879 5 556 5 556 3 646 2 524 1 597 17 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 969 35 781 44 371 18 992 19 178 12 072 12 239 8 080 5 233 3 018
Skulder och eget kapital 31 685 47 437 62 131 41 201 - 32 719 30 828 22 276 14 328 9 237
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04 *
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 431 1 689 1 673 1 773 1 913 1 164 1 501 1 334 1 164 784
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 12 799 17 500 15 451 12 132 12 705 7 152 4 996 2 862 1 643 946
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - 0
Sociala kostnader 4 855 7 309 4 853 3 604 3 896 2 150 1 579 1 100 839 519
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0
Omsättning 137 850 200 788 172 040 140 859 159 151 105 001 91 577 71 970 47 536 27 472
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 47 44 42 34 28 23 18 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 133 4 271 3 909 3 354 4 580 3 737 3 980 3 979 5 282 3 925
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 423 585 559 452 562 388 368 309 421 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 993 -7 073 -3 575 -735 6 918 4 564 3 467 7 296 3 381 909
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 16,71% 22,12% -9,56% - 14,30% 27,82% 50,67% 73,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -22,69% -12,65% -5,59% -0,44% 37,79% 15,16% 16,65% 28,55% 20,18% 4,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,22% -2,99% -2,02% -0,13% 10,26% 4,74% 5,61% 8,88% 6,08% 1,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,31% 24,53% 27,27% 30,16% 27,90% 31,15% 25,65% 30,41% 30,05% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,05% 3,86% 8,87% 14,47% 13,97% 16,50% 16,57% 15,25% 16,45% 15,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,57% 24,57% 27,92% 50,94% 50,62% 60,17% 58,15% 61,84% 63,44% 67,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,61% 86,97% 87,30% 154,65% 143,01% 181,35% 153,22% 174,00% 198,17% 175,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-04: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...